Skaidri veikla

Paslaugų teikimo sąlygos


Nežinote sąlygų? Susipažinti su TELE2 judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrosiomis sąlygomis galite čia.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės

Jei žemiau pateiktos Sutarties sąlygos, kuriomis apibrėžiamas sąžiningas naudojimasis Tele2 paslaugomis, neatitinka vėlesnės Tele2 judriojo ryšio paslaugų sutarties atitinkamų punktų sąlygų, prašome vadovautis vėlesnės / naujausios Sutarties redakcijos sąlygomis, kurios pateikiamos aukščiau šiame puslapyje arba Jūsų sudarytos Tele2 sutarties sąlygomis, jeigu jau esate Tele2 klientas.

7. <...> svarbūs Kliento įsipareigojimai vykdant Sutartį

7.1. Sudarę šią Sutartį Jūs įsipareigojate:
- Tele2 SIM kortele bei pagal šią Sutartį teikiamomis paslaugomis naudotis tik šioje Sutartyje numatytais ryšio paslaugų ar jas pasitelkus teikiamų pridėtinių paslaugų gavimo tikslais;

- SIM kortelę naudoti tik ryšio paslaugų gavimo galiniame įrenginyje ir visą Sutarties laikotarpį būti galutiniu Paslaugų gavėju, įsipareigojusiu jokiomis priemonėmis ir metodais Tele2 tinklo resursų nenaudoti elektroninių ryšių paslaugų teikimui tretiesiems asmenims (įskaitant pokalbių srautų terminavimą, teikiant IP telefonijos ar pan. paslaugas) ir (ar) kitiems su Tele2 nesuderintiems ekonominės naudos siekimo tikslams, arba kitokiems tikslams, pažeidžiantiems teisėtus Tele2 ar kitų asmenų interesus;
7.2. Aptariamų Kliento įsipareigojimų pažeidimu paprastai laikomas neprotingai didelio paslaugų srauto inicijavimas ar priėmimas, neatitinkantis vidutiniškai įprasto maksimalaus paslaugų naudojimo asmeninėms reikmėms, ir (arba) su tokių paslaugų naudojimu ar jų kiekiu susijusios ekonominės naudos siekimas/gavimas.

7.3. Taip pat susipažinkite su taikomomis sąžiningo naudojimosi taisyklėmis, numatytomis šios Sutarties sąlygų 16 dalyje.

<...>

16. Sąžiningo naudojimosi taisyklės

16.1. Primename, kad sudarę šią Sutartį, Jūs įsipareigojate paslaugomis naudotis sąžiningai, rūpestingai ir nepažeisdami kitų asmenų bei Tele2 teisėtų lūkesčių. Tele2 teikiamomis paslaugomis galite naudotis tik šioje sutartyje numatytu tikslu – ryšio paslaugoms ar su jomis susijusioms pridėtinėms paslaugoms gauti, o taip pat paslaugomis naudotis sąžiningai, protingai bei pagal paslaugų paskirtį.

16.2. Jūs įsipareigojate jokiomis priemonėmis ir metodais nenaudoti Tele2 paslaugų ar kitokių el. ryšio tinklo resursų nesąžiningam ir (ar) kitų asmenų ir/ar Tele2 teisėtus interesus pažeidžiančiam tikslui, ne pagal Tele2 paslaugų paskirtį, taip pat Tele2 paslaugomis paremtai komercinei veiklai, sukuriant nuolatinį išeinančių ar priimamų skambučių ar SMS srautą ir (arba) ekonominės naudos teikimui ar gavimui dėl ryšių tinklų sujungimo ir (ar) mokėjimo planų įkainių skirtumų, įskaitant:
- Tele2 paslaugų nenaudoti ryšio paslaugų kitiems asmenims teikimui (atlygintinai ar neatlygintinai);
- nenaudoti SIM kortelės automatuose ar Lietuvos Respublikoje draudžiamoje ar nesertifikuotoje įrangoje;
- užtikrinti, kad Jums suteikta SIM kortelė, įranga ar telefono numeris nebūtų naudojami jokiai nusikalstamai veiklai vykdyti, taip pat ir susijusiai su piktnaudžiavimu ar sukčiavimu;
- negeneruoti nuolatinio ir/ar ypatingai intensyvaus paslaugų srauto, išskyrus, kai tokia galimybė yra atskirai aptarta Kliento Sutartyje.

16.3. Aptariamų kliento įsipareigojimų sąžiningai naudotis Tele2 paslaugomis pažeidimu paprastai laikomas ypatingai intensyvaus – neprotingai didelio – paslaugų srauto inicijavimas ar priėmimas, ženkliai neatitinkantis vidutiniškai įprasto paslaugų naudojimo asmeninėms ar Sutartyje pagal verslo kliento mokėjimo planą numatytoms verslo reikmėms, ir/arba su tokių paslaugų naudojimu ar jų skaičiumi susijusios ekonominės naudos siekimas arba gavimas.

16.4. Vidutiniškai įprastu sunaudojamų duomenų kiekiu bus laikomas Tele2 tinklo atitinkamos kategorijos („postpaid“ kliento tipas) vienam paslaugų gavėjui tenkantis duomenų vidutinis kiekis, viešai skelbiamas tuo metu naujausioje LR Ryšių reguliavimo tarnybos elektroninių ryšių ketvirtinėje ataskaitoje – Elektroninių ryšių sektoriaus periodinės ataskaitos - Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (rrt.lt) dalies „Interneto prieiga, teikiama naudojant judriojo ryšio technologijas„ lentelėje „Vieno paslaugų gavėjo per mėnesį išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis, MB, ir jo pokyčiai“.

Papildoma kliento tarifų priedo (plano aprašymo) informacija:

Duomenų perdavimo paslaugų nesąžiningu naudojimu bus laikomas per kalendorinį mėnesį vienam paslaugų gavėjui (telefono numeriui) tenkantis toks duomenų perdavimo paslaugų kiekis, kuris 25 kartus ir daugiau viršija įprastai vidutinį sunaudojamą paslaugų kiekį, apskaičiuojamą pagal Bendrųjų sąlygų 16 dalyje numatytas sąlygas dėl vidutinio įprasto paslaugų kiekio, tenkančio vienam paslaugų gavėjui. Pirmą kartą nustačius galimą nesąžiningą neprotingai intensyvaus duomenų perdavimo paslaugų naudojimo atvejį, klientui pateikiamas įspėjimas ir nustatomas tolimesnis 4 (keturių) mėnesių naudojamo paslaugų kiekio vertinimo laikotarpis. Jei per tokį vertinimo laikotarpį nustatomas antras Sutarties pažeidimas dėl nesąžiningo ir neprotingai intensyvaus duomenų perdavimo paslaugų naudojimo, Klientui (konkrečiam telefono numeriui) einamąjį mėnesį nuo įspėjimo dienos iki to kalendorinio mėnesio pabaigos taikomas papildomas paslaugos vieneto apmokestinimas (kaina su PVM): 0,104 Eur/GB (=0,0001 Eur/MB). Kliento sunaudojamo paslaugų kiekio vertinimo ir galimo papildomo apmokestinimo taikymo laikotarpis baigiasi praėjus 4 mėnesiams nuo paskutinio buvusio nesąžiningo paslaugų naudojimo atvejo.“

16.5. TELE2 atskirai nagrinės ir sieks teisingai vertinti kiekvieną konkretų atvejį dėl galimo pažeidimo, kai Tele2 kliento vykdomų skambučių trukmė sieks 4 ir daugiau valandų per parą, ir (arba) 20 ir daugiau valandų per savaitę, ir (arba) 70 val. per mėnesį, taip pat kai išsiunčiamų SMS žinučių skaičius bus 100 ir daugiau per parą ir (arba) 3000 ir daugiau per mėnesį.

16.6. Informuojame, kad Klientui netinkamai vykdant sąžiningo naudojimo taisyklėse numatytus kliento įsipareigojimus, Tele2 turi teisę: a) pritaikyti Kliento nesąžiningai naudojamai paslaugai papildomą/kitą įkainį, kuris nurodomas Sutarties tarifų priede; b) nedelsiant apriboti paslaugų teikimą; c) po paslaugų apribojimo, vėliau paslaugų teikimą ir visiškai nutraukti, jeigu pažeidimas nepašalinamas. Informacija apie būsimą paslaugų papildomą apmokestinimą, ribojimą ar nutraukimą paprastai pateikiama SMS žinute, taip pat gali būti teikiama ir kitais būdais (skambučiu, raštu ar Savitarnoje), išskyrus neinformavimo atvejus, kai paslaugų ribojimas vykdomas neatidėliotinai skubiai dėl keliamos grėsmės ar daromos žalos ryšio tinklo veikimui, saugumui ir/ar vientisumui.

 

Informacija apie ryšio linijos, iš kurios skambinama ir į kurią skambinama, nustatymą

Vadovaujantis LR Elektroninių ryšių įstatymo 64 str. 1-4 d. nuostatomis, informuojame, kad TELE2 tinkle yra sudaromos šios žemiau nurodytos techninės galimybės valdyti ryšio linijos, iš kurios ir į kurią skambinama, identifikavimą:

1) panaikinti galimybę nustatyti ryšio liniją, iš kurios skambinama – naudojantis telefono aparato funkcijomis ir vadovaujantis telefono aparato naudojimosi instrukcija, arba prieš renkamą telefono numerį surenkant kombinaciją #31# ;

2) panaikinti galimybę skambučio gavėjui nustatyti ryšio liniją, iš kurios skambinama - TELE2 klientas, pageidaujantis negauti duomenų apie įeinančio skambučio telefono numerį, turi pranešti apie tai TELE2. Numerių rodymo draudimas nustatomas visiems kliento numerio įeinančių skambučių numeriams iki atskiro tokios funkcijos panaikinimo pagal atskirą kliento pranešimą.

3) atsisakyti gaunamo skambučio, jei skambinantysis pasinaudojo teise panaikinti galimybę nustatyti ryšio liniją, iš kurios skambinama – ši teisė bei galimybė atsisakyti skambučio, kurio ryšio linija neidentifikuota (nerodomas telefono numeris) pirmiausiai bei lengviausia gali būti įgyvendinta mobiliojo telefono funkcijų pagalba (t. y. neatsiliepiant į tokį anoniminį skambutį arba jį atmetant). Klientui pageidaujant nuolatinio tokių skambučių priėmimo blokavimo TELE2 tinkle, toks blokavimas vykdomas pagal atskirą kliento pateiktą prašymą bei įvertinus technines galimybes, ir atšaukiamas pagal to paties kliento atskirą prašymą.

Atkreipiame dėmesį, jog, vadovaujantis minėto ERĮ 64 str. 6-7 str. nuostatomis, Vyriausybė nustato taisykles, kuriomis vadovaudamiesi viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai ir (ar) viešųjų ryšių tinklų teikėjai nedraudžia nustatyti ryšio linijos, iš kurios skambinama. Tai gali būti leidžiama, jeigu abonento prašymu siekiama nustatyti piktybiškus ar erzinančius skambučius. O taip pat - Viešųjų ryšių tinklų teikėjai ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai nedraudžia nustatyti ryšio linijos, iš kurios skambinama, institucijoms, aptarnaujančioms pagalbos skambučius, kad šios institucijos galėtų atsakyti į abonento ar faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo skambučius ir tinkamai reaguoti. Šios dalies nuostatos įgyvendinamos šio ERĮ 34 str. 10 d. nurodyta tvarka ir sąlygomis.

 

Turite klausimų?
Kitos naudingos informacijos apie TELE2 sutarties naudojimo sąlygas ieškokite pagalbos skiltyje.

TELE2 klientų duomenų tvarkymo bei privatumo politika

 

Atnaujinta 2018 m. birželio 25 d. 

1. Kodėl taikome ir skelbiame šią Privatumo politiką?

Kai jūs – UAB „TELE2“ Klientas ar kitas besidomintis fizinis asmuo (toliau – „jūs“, „Klientas“) – naudojatės mūsų Paslaugomis ar kreipiatės pateikdami savo informaciją, mes – UAB „TELE2“ (toliau – „TELE2“, „mes“) – tampame jūsų asmens duomenų valdytoju. Vertiname jūsų pasitikėjimą ir atsakingai rūpinamės mums patikėtų jūsų Asmens duomenų apsauga bei privatumu, laikydamiesi numatytų teisinių reikalavimų bei aukščiausių saugumo standartų. Šį TELE2 veikloje taikomą jūsų Asmens duomenų tvarkymo bei privatumo apsaugos principų bei taisyklių aprašą trumpiau vadinsime Privatumo politika ir ja siekiame informuoti apie TELE2 užtikrinamą jūsų privatumo apsaugą bei padėti jums suprasti, kaip ir kokie jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi TELE2 bei kokias su tuo susijusias teises ir atsakomybes jūs turite.

Tvarkydami jūsų – duomenų subjektų – Asmens duomenis, laikomės Reglamento, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat – kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų.

Jūs skaitote aktualią ir šiuo metu taikomą TELE2 Privatumo politikos versiją, kurios vėliausio atnaujinimo datą pateikiame šio dokumento viršuje. Kilus poreikiui, Privatumo politika gali būti atnaujinama, o apie esminius Privatumo politikos pakeitimus stengsimės jus iš anksto informuoti tiesiogiai.

 

2. Pagrindinės Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis;

Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų Paslaugomis, arba kuris išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su TELE2 teikiamomis Paslaugomis.

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Paslaugos – TELE2 ir/ar jos partnerių tiek elektroniniu, tiek ne elektroniniu būdu siūlomi ir teikiami produktai ir (ar) paslaugos.

Prisijungimo duomenys – interneto protokolo (IP) adresas ir interneto paslaugų tiekėjas, naudojamas prijungti įrenginį prie interneto, naršyklės tipas ir versija, laiko zonos nuostatos, naršyklės įskiepio tipas ir versija, operacinė sistema ir platforma, prisijungimo vieta, šrifto kodavimas, visas universalusis adresas (angl. URL Uniform Resource Locator (URL)), jūsų peržiūrėti produktai.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

 

3. Kokią Klientų informaciją renka bei saugo TELE2?

Priklausomai nuo teikiamų Paslaugų pobūdžio TELE2 gali rinkti bei tvarkyti šiuos Kliento duomenis:

• pagrindinė identifikuoto Kliento informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, pateikto asmens dokumento kopija bei duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

• informacija apie Klientui teikiamas įsigyjamas Paslaugas: : įrangos duomenys ir jos identifikacinis numeris (IMEI ar kt.), informacija apie pasirinktas Paslaugas ir jų naudojimo trukmę, duomenys apie trečiųjų šalių Paslaugas, kurios buvo parduotos per TELE2 ir/ar už kurias buvo sumokėta per TELE2;

• identifikuoto Kliento sudarytos sutarties duomenys ir kita susijusi informacija: rašytinės ar nuotolinės sutarties sudarymo arba sąlygų pakeitimo užsakymo vieta ir/ar būdas; kai sudaroma nuotolinė sutartis – telefoninio pokalbio įrašas arba internetu pateikto užsakymo informacija; duomenys apie Kliento nemokumo rizikos vertinimą; informacija apie Kliento pateiktą sutikimą/nesutikimą dėl TELE2 reklaminės informacijos gavimo, dalyvavimo TELE2 nuomonių tyrimuose, duomenų panaudojimo, Kliento duomenų teikimo tretiesiems asmenims, taip pat – apie sutikimą dėl nemokumo rizikos vertinimo;

• informacija apie atsiskaitymus už Paslaugas: Klientui pateikiamų sąskaitų duomenys, duomenys apie Klientų ar kitų asmenų įmokas (įskaitant išankstinio mokėjimo kortelių papildymus naudojantis elektronine bankininkyste), informacija apie skolos valdymą (įskaitant duomenų perdavimą tretiesiems asmenims);

• duomenys, generuojami naudojantis TELE2 Paslaugomis (srauto ir kiti panašūs duomenys): naudojamo įrenginio informacija, Paslaugos tipas (skambutis, sms žinutė, duomenų perdavimas), sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, sujungimą inicijuojantis telefono numeris, sujungimą priimantis telefono numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas, telekomunikacinio įvykio vieta pagal aptarnaujančią bazinę stotį;

• komunikacijos ir Klientų aptarnavimo informacija: Prisijungimo ir kiti duomenys apie naršymą TELE2 tinklalapiuose bei savitarnos svetainėse (surenkami naudojant slapukus ir panašias technologijas); telefoninių pokalbių įrašai, Klientui skambinant į TELE2 Klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiant į TELE2 darbuotojų skambučius; susirašinėjimo su TELE2 informacija (per savitarną, el. paštą, pritaikytas programas ir pan.); Kliento kreipimaisi ir TELE2 atsakymai dėl įrangos gedimų / paslaugų sutrikimų ar kitų spręstinų klausimų;

• kiti duomenys: prizų laimėtojų informacija, informacija apie nuomonių tyrimų dalyvius, naujienlaiškių prenumeratoriai.

 

4. Kodėl TELE2 renka jūsų duomenis?

Numatytus duomenis renkame ir naudojame tik teisės aktuose numatytais pagrindais tam, kad galėtume suteikti jums savo Paslaugas bei jas tobulinti, taip pat – teikti jums pagalbą sprendžiant Paslaugų sutrikimus ar bet kuriuos kitus dėl mūsų veiklos ar Paslaugų kilusius klausimus, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vykdyti įstatymuose numatytas pareigas.

Jūsų mums patikėtus arba sukuriamus (sugeneruojamus) Asmens duomenis mes naudojame šiems tikslams įgyvendinti:

• Rašytinės, nuotolinės ar konkliudentinės (veiksmais patvirtintos) sutarties sudarymui ir vykdymui (Paslaugų teikimui) bei teikiamų Paslaugų kokybės užtikrinimui;

• tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie naujus produktus ir paslaugas (jei nesate atsisakę tokių pranešimų);

• Klientų aptarnavimui, informacijos teikimui;

• buhalterinei apskaitai;

• Klientų ar Paslaugomis suinteresuotų asmenų nemokumo rizikos vertinimui, sukčiavimo prevencijai, kitų kriminalinio pobūdžio veiklų identifikavimui ir apsisaugojimui;

• Kliento skolos valdymui ir išieškojimui;

• trečiųjų asmenų teikiamų Paslaugų prieigos suteikimui (įskaitant Kliento identifikavimą), apskaitai ir įmokų surinkimui;

• TELE2 vykdomos veiklos analizei, vertinimui ir tobulinimui (pvz., tinklo apkrovos identifikavimas);

• statistiniams ir rinkodaros tyrimams;

• TELE2 vidinių darbo procesų skaidrumo, kontrolės ir tobulinimo užtikrinimui;

• Įstatymuose numatytų teisinių pareigų vykdymui;

• kitiems tikslams, kuriais TELE2 turi teisę tvarkyti jūsų Asmens duomenis, kai jūs tam išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl TELE2 ar trečiųjų asmenų teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis TELE2 įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

5. Kaip TELE2 renka jūsų duomenis?

Jūsų duomenis gauname šiais būdais:

• Jums asmeniškai pateikus informaciją TELE2 ar TELE2 įgaliotiems partneriams (pvz., pildant mūsų paraiškas, sutartis ir/ar kitus dokumentus tiesiogiai salone, mūsų internetinėje svetainėje elektroniniu būdu, teikiant užklausas, per socialinę žiniasklaidą, paštu, el. paštu, telefonu, tiesioginių vaizdo pokalbių metu, kitomis ryšio priemonėmis);

• Automatiškai, kai naudojatės Paslaugomis TELE2 ryšio tinkle – Paslaugų teikimui ir jų apskaitai būtina fiksuoti, kokiomis paslaugomis ir kada bei kur naudojatės.

• Automatiškai, kai naudojatės TELE2 interneto svetainėmis – tele2.lt, mano.tele2.lt, pildyk.lt, mano.pildyk.lt, narsyk.tele2.lt, narsyk.pildyk.lt, ar kitomis, kurias valdo TELE2 – tokiu būdu yra fiksuojami jūsų Prisijungimo ir/ar naršymo duomenys. Didžioji dalis automatiškai renkamos informacijos yra renkama per „slapukus“ (angl. cookies) ir kitas panašias technologijas. Išsamią informaciją apie duomenų naudojimą bei saugumą TELE2 internetinėse svetainėse atskirai skelbiame Slapukų naudojimo politikoje.

• Kai informaciją apie jus mums pateikia trečiosios šalys, su kuriomis bendradarbiaujame, arba tai numato teisės aktai pagal valstybės institucijų kreipimąsi ir pan.).

 

6. Kaip TELE2 užtikrina tvarkomų jūsų Asmens duomenų saugumą?

Priklausomai nuo teikiamų Paslaugų ar asmens kreipimosi į TELE2 formos, TELE2 surinkti jūsų asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose (dokumentų kopijose) ir/arba mūsų informacinėse sistemose. Automatizuotu būdų tvarkydami jūsų duomenis, jų saugumo pagal Reglamentą ir galiojančius nacionalinius teisės aktus užtikrinimui, mes parenkame ir naudojame teisės aktuose įtvirtintas technines ir organizacines duomenų saugumo priemones. O taip pat TELE2 veikloje atidžiai vadovaujamės Reglamente numatytais Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo principais:

• duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

• duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

• renkami adekvatūs, tinkami duomenys ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

• duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

• duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

• duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

• duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad būtų laikomasi aukščiau įvardintų principų ir mes sugebėtume tai įrodyti (atskaitomybės principas).

 

7. Kaip ilgai TELE2 saugo jūsų duomenis?

Mes saugome Asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Klientams teikiamų Paslaugų ir su jais sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

 

8. Kam TELE2 gali perduoti jūsų duomenis?

Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti TELE2 jūsų duomenis gali perduoti ar suteikti prieigą prie jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams:

• kitiems duomenų valdytojams, kuriems Asmens duomenys teikiami dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., pašto, siuntų pristatymo paslaugų teikėjams);

• duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis TELE2 vardu, interesais ir užsakymu (pvz., vykdantiems klientų aptarnavimą salone ar skambučių centre, teikiantiems IT paslaugas, auditoriams, konsultantams, kitoms TELE2 grupės įmonėms ir pan.)

Pažymime, kad TELE2 duomenų tvarkytojai tvarko jūsų Asmens duomenis tik pagal aiškiai pateiktus TELE2 nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš TELE2 gaunamų tvarkyti Asmens duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp TELE2 ir subrangovų dėl duomenų tvarkymo.

Informuojame, kad TELE2 grupės įmonės UAB „TELE2 prekyba“, SIA „TELE2“ (Latvija), SIA „TELE2 Shared Service Center“ (Latvija), TELE2 Sverige AB (Švedija) yra nuolatiniai mūsų partneriai bei Klientų duomenų tvarkytojai.

Kitos TELE2 valdomų Asmens duomenų tvarkytojų grupės yra:

- Klientų ar kitų besikreipiančių asmenų aptarnavimą telefonu vykdančios įmonės;

- Klientų skolų valdymo ir/ar išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai;

- Klientų ar Paslaugomis suinteresuotų asmenų nemokumo rizikos vertinimo paslaugas teikiantys subjektai;

- TELE2 Klientams ar TELE2 Paslaugomis suinteresuotiems asmenims Paslaugų pasiūlymus arba Paslaugas teikiantys tretieji asmenys;

- TELE2 valdomų Asmens duomenų analizės paslaugas teikiančios įmonės ar asmenys;

- TELE2 užsakymu paslaugas teikiantys auditoriai, konsultantai, teisininkai.

- TELE2 ryšio tinklo veikimo techninę priežiūrą vykdantys subjektai;

- TELE2 IT sistemas kuriančios, jų veikimą užtikrinančios ar prižiūrinčios įmonės arba asmenys;

- TELE2 teikiamas ne ryšio paslaugas ar produktus kuriančios bei tokių paslaugų/produktų veikimą užtikrinantys, prižiūrintys subjektai;

- TELE2 valdomų Asmens duomenų analizės paslaugas teikiančios įmonės ar asmenys;

- TELE2 tiesioginės rinkodaros vykdymo paslaugas teikiančios įmonės ar asmenys;

- TELE2 veiklos ir/ar Paslaugų kokybės vertinimo, kontrolės bei gerinimo paslaugas teikiančios įmonės ar asmenys.

 

• Subjektams, užsiimantiems skolų bei skolininkų duomenų bazės administravimu. Duomenys teikiami tik teisės aktų leidžiama apimtimi ir sąlygomis.

• Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

• Subjektams, atsakingiems už viešuosius elektroninių ryšių paslaugų teikėjų abonentų sąrašus. Šiuo atveju duomenys perduodami tik jūsų sutikimu, kuris gali būti bet kada atšauktas. Jūs turite teisę tokius duomenis tikrinti, taisyti ar panaikinti.

• Kitiems tretiesiems asmenims kitu teisėtu pagrindu arba jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

Duomenų tvarkytojai, kuriems TELE2 perduoda jūsų asmens duomenis ar sudaro prieigą prie jūsų duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl Jūsų privatumo apsaugos užtikrinimo.

 

9. Kaip TELE2 teikia savo Paslaugų pasiūlymus?

Kai jūs esate mūsų Klientas, sutarties galiojimo metu mes turime teisę teikti jums TELE2 Paslaugų pasiūlymus ar kitokią TELE2 rinkodaros informaciją, taip pat galime kreiptis į jus prašydami išsakyti nuomonę apie TELE2 Paslaugas, aptarnavimą ar kitus veiklos aspektus. Bet kuriuo atveju atsižvelgsime į jūsų išreikštus nesutikimus dėl kreipimųsi minėtais tikslais.

Norėdami kiekvienam iš jūsų pateikti kuo tikslesnius Paslaugų ar kitus su TELE2 susijusius pasiūlymus ir efektyviai planuoti TELE2 veiklą, atsižvelgiame į turimą informaciją apie konkretų Klientą, jo Paslaugų pobūdį, jų įsigijimo bei naudojimo vietą, jeigu sutikote su tokiu informacijos naudojimu.

Visus aktualius TELE2 Kliento sutikimus galite lengvai valdyti (pateikti ar atšaukti) savo paskyroje TELE2 savitarnos svetainėje mano.tele2.lt. arba užsukę į bet kurį TELE2 saloną. Atliktus sutikimo pakeitimus įgyvendinsime ne vėliau kaip per 3 dienas. Kartu primename, jog, nepriklausomai nuo duotų sutikimų, bet kuriuo jūsų ir TELE2 sutarties galiojimo metu turime teisę telefonu, sms žinute, elektroniniu paštu ar savitarnos pranešimu kreiptis į jus dėl jūsų sutarties vykdymo, keitimo ar kitų svarbių atvejų, susijusių su jūsų naudojamomis TELE2 Paslaugomis ar sutarties sąlygomis.

 

10. Kokios jūsų turimos teisės?

Kiekvienas TELE2 Klientas ar kitas suinteresuotas asmuo turi šias teises, susijusias su jo Asmens duomenimis: • susiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl TELE2 atliekamo Asmens duomenų tvarkymo;

• gauti iš TELE2 patvirtinimą, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi – turi teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;

• gauti savo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, prašyti perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui;

• reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;

• reikalauti ištrinti savo kaip TELE2 Kliento Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Kliento sutikimo pagrindu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Šios teisės įgyvendinimas ribojamas, jei Kliento Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sudarytos sutarties vykdymas arba TELE2 turi teisėtą interesą ar teisės aktuose numatytą pareigą toliau tvarkyti (saugoti) aktualius Asmens duomenis;

• reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą), pvz., laikotarpiui, per kurį TELE2 ištaisys netikslius duomenis arba išanalizuos, ar yra teisinė galimybė ištrinti Kliento Asmens duomenys pagal jo pateiktą prašymą;

• nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento Asmens duomenys siekiant teisėtų TELE2 arba trečiųjų šalių interesų, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, taip pat tuo atveju, jeigu Asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant šiuo tikslu vykdomą profiliavimą;

• nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra tam davęs aiškų sutikimą;

• atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis. Tokiais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas Paslaugų teikimui, atšaukus sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, TELE2 nebegalės teikti jums tokių paslaugų ar prekių.

 

11. Kaip jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis?

Klientas savo teises įgyvendina teikdamas konkretų prašymą kontaktais, kurie pateikiami Privatumo politikos dalyje „Kaip jūs galite su mumis susisiekti?“. Klientams ar kitiems suinteresuotiems asmenims fiziniams informacija, susijusi su jų teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai, išskyrus specialius Reglamente numatytus išimtinius atvejus, kurie aptariami žemiau šiame skyriuje. Klientas, teikiantis prašymą susipažinti su TELE2 tvarkomais jo Asmens duomenimis ar nurodymą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, privalo patvirtinti savo tapatybę pateikiant asmens dokumentą ar taikant elektronines tapatybės patvirtinimo priemones.

TELE2 ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia (net ir esant neigiamam TELE2 atsakymui dėl galimybės pasinaudoti turimomis asmens teisėmis), Klientui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo arba nurodo veiksmų nesiėmimo priežastis. Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Klientas paprašo ją pateikti kitaip.

Kliento gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, ir/ar Klientas nesutinka su TELE2 sprendimais dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, Klientas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt)

 

12. Kaip jūs galite susisiekti su TELE2?

Maloniai prašome kreiptis turint klausimų, prašymų ar pastabų dėl TELE2 Privatumo politikos arba atliekamo Asmens duomenų tvarkymo šiais kontaktais:

Elektroninėmis priemonėmis:

TELE2 klientams – kreipiantis per savo TELE2 ar Pildyk savitarnos svetainėje paskyrą. Kitais atvejais – elektroniniu paštu tele2.lt@tele2.com.

Telefonu: TELE2 Klientams – 117, skambinant iš bet kurio kito tinklo +370 684 00117.

Į bet kurį TELE2 saloną – jų adresus rasite čia: https://tele2.lt/privatiems/kontaktai/tele2-salonai

Srauto valdymo priemonės

 

Dėmesio: pagal Europos tinklų neutralumo reglamento (2015/2120/ES) teisinius reikalavimus, visiems Tele2 klientams pateikiame informaciją apie naudojimąsi Tele2 judriuoju internetu ir šiai paslaugai taikomas specialias sąlygas.

1. Informacija apie taikomas srauto valdymo priemones

Tele2, teikdama paslaugas savo klientams ir siekdama užtikrinti stabilų bei nenutrūkstamą duomenų tinklo veikimą, kai kuriais atvejais gali naudoti srauto valdymo priemones, kurios skirtos duomenų srautų sureguliavimui tinkle. Tele2 duomenų srauto valdymo priemonės taikomos užtikrinant visiems atvirą ir neprioretizuotą interneto turinio bei programėlių naudojimą ir siekiant aukščiausios interneto paslaugų teikimo kokybės kiekvienam klientui net ir tais atvejais, kai viešojo ryšio tinklas yra itin apkrautas. Svarbu pažymėti, kad šios priemonės neturi įtakos klientų privatumo ir jų asmens duomenų apsaugai.

Nepriklausomai nuo to, kokiomis programomis ar turinio teikimo paslaugomis naudojasi klientas, jam teikiamų Tele2 paslaugų kokybė nuo to nesikeičia, išskyrus tokius atvejus, kai pati paslauga pagal savo pobūdį bei tarptautinius tokios paslaugos teikimo standartus reikalauja tam tikro duomenų perdavimo paslaugos kokybės lygio (pavyzdžiui, Balso per LTE paslaugai teikti būtina užtikrinti specialius kokybinius parametrus – tam tikrą garantuotą duomenų srauto greitį ir paketų užlaikymą).

Aukščiau paminėtais tikslais Tele2 turi teisę taikyti žemiau aprašytas srauto valdymo priemones:

• paslaugų apribojimus, kai ribojimai susiję turinio, taikomųjų programų ar paslaugų teisėtumu arba su visuomenės sauga (pagal ES ir LR teisės aktus ir/arba įgaliotų institucijų sprendimus/nurodymus). Pavyzdžiui, nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Azartinių lošimų įstatymo pakeitimai, kuriais reglamentuotas nuotolinių lošimų organizavimas Lietuvoje. Pagal Lošimų priežiūros tarnybos privalomus nurodymus Tele2 blokuoja savo klientams prieigą prie interneto svetainių, naudojamų siekiant nelegaliai vykdyti lošimus (daugiau informacijos: http://www.lpt.lt/nelegalios-losimu-veiklos-vykdytojai/).

• bendradarbiaudama su Interpolu bei kitomis teisėsaugos institucijomis (pagal jų pateiktus sąrašus), Tele2 blokuoja savo klientams prieigą prie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų (angl. child sexual abuse images) turinio.

• įvairias tinklo apsaugos ir patikros priemones, tokias kaip antivirusinės programos ir specializuoti kibernetinių atakų prevencijos įrankiai, kurie naudojami siekiant apsaugoti tinklo vientisumą ir saugumą, klientus ir tinklą nuo virusų, elektroninio pašto šiukšlių (angl. spam), kibernetinių atakų, kurios atsiranda plintant kenkėjiškai programinei įrangai arba šnipinėjimo programų pagalba įvykdant galutinių paslaugų gavėjų tapatybės vagystę arba atliekant kitus panašaus pobūdžio kenkėjiškus veiksmus. Nustačius, kad Tele2 tinklo atžvilgiu vykdomi tokie paminėti kenkėjiški veiksmai, Tele2 gali imtis įvairių priemonių jiems neutralizuoti – pavyzdžiui, blokuoti elektroninio pašto dėžutes ar jų prievadus (angl. port), taip pat – tam tikrus IP adresus.

• srauto valdymo priemones, skirtas užkirsti kelią gresiančiai Tele2 ryšio tinklo perkrovai, t. y. situacijoms, kai beveik susidarė tinklo perkrova, ir siekiant sušvelninti tinklo perkrovos poveikį, kai ji susidaro tik laikinai arba išimtinėmis aplinkybėmis. Įgyvendinant šias srauto valdymo priemones, visoms tinkle esančioms lygiavertėms srauto kategorijoms taikomos vienodos valdymo sąlygos.

Tinklo automatinis srauto valdymas (nepriklausomas nuo Tele2) gali pasireikšti ir kitais atvejais – pavyzdžiui, kitos šalies ryšio operatoriaus klientui naudojantis tarptinklinio ryšio paslaugomis Lietuvoje, kitos šalies operatorius savo klientui yra suteikęs aukštesnį duomenų prioriteto lygį, kurio Tele2 negali kontroliuoti. Tokių atvejų operatoriai stengiasi geranoriškai susitarti dėl vienodų sąlygų tiek savo, tiek kitos šalies klientams ir pritaikyti geriausią praktiką.

Svarbu pažymėti, kad visais atvejais naudojant srauto valdymo priemones yra užtikrinamas Tele2 klientų privatumas ir asmens duomenų apsauga. Klientų asmens duomenys gali būti naudojami tik tais atvejais, kai tai yra būtina siekiant pašalinti iškilusią grėsmę tinklo stabilumui ir integralumui ir ne ilgiau, nei tai yra būtina šių tikslų pasiekimui.

 

2. Informacija apie paslaugos kokybės parametrus

Toliau pateikiama informacija apie tai, kokį praktinį poveikį interneto prieigos paslaugoms ir ypač – kliento naudojimuisi turiniu, taikomosiomis programomis ir paslaugomis – gali turėti duomenų kiekio apribojimai, sparta ir kiti paslaugos kokybės parametrai Tele2 tinkle.

 

Duomenų kiekio apribojimai

Tele2 klientai gali užsisakyti tiek ribotą, tiek neribotą (internetas namams) internetą, pasirinkdami pageidaujamus duomenų paketus. Po to, kai išnaudojamas ribotas užsakytų duomenų paketas (pvz., 1 GB, 5 GB ir kt.), duomenų perdavimas nutraukiamas ir naudotis interneto paslaugomis toliau neįmanoma – t. y. nebeveikia naršymas interneto tinklalapiuose, videoklipų bei nuotraukų peržiūra internete, el. pašto tikrinimas ir pan. Svarbu atkreipti dėmesį, kad išnaudojus riboto duomenų paketo duomenis taip pat nutrūksta ir nemokamai suteikiamas duomenų srautas, išskyrus toliau nurodomus specialius Tele2 informacijos tinklalapius. Priklausomai nuo turimo duomenų plano, klientas, išnaudojęs ribotą duomenų paketą, turi galimybę už papildomą mokestį užsisakyti papildomą duomenų paketą. Papildomo duomenų paketo užsakymui bet kuriuo atveju nėra apmokestinamas bei nėra blokuojamas duomenų srautas šiais adresais www.tele2.ltwww.pildyk.ltmano.tele2.ltnarsyk.tele2.lt.

 

Žemiau pateikiame keletą praktinių pavyzdžių apie duomenų poreikį naudojantis atitinkamomis interneto paslaugomis (lentelėje pateikti duomenys yra apytiksliai):

Tele2 savo klientams netaiko jokių interneto duomenų perdavimo spartos apribojimų. Žemiau pateikiamos vidutinės bei maksimalios duomenų parsiuntimo bei išsiuntimo spartos: 4G (LTE/LTE-A) technologijos mobiliojo interneto teorinė maksimali parsisiuntimo sparta yra iki 300 Mbps (arba net iki 375 Mbps 4G++), o parsisiuntimas įprastomis apkrovos sąlygomis siekia 15-35 Mbps spartą. Vidutinė išsiuntimo sparta yra 10 Mbps, o maksimali išsiuntimo sparta – 50 Mbps. 3G (UMTS/HSPA) technologijos mobiliojo interneto teorinė maksimali sparta yra iki 42 Mbps, o vidutinė parsisiuntimo sparta įprastomis apkrovos sąlygomis yra 7 Mbps. Vidutinė išsiuntimo sparta yra 1 Mbps, o maksimali išsiuntimo sparta – 5,8 Mbps. 2G (GSM/EDGE) technologijos mobiliojo interneto teorinė maksimali sparta yra iki 256 Kbps, o minimali parsisiuntimo sparta įprastomis apkrovos sąlygomis yra 9,6 Kbps. Vidutinė išsiuntimo sparta yra 20 Kbps, o maksimali išsiuntimo sparta – 118 Kbps. Maksimali sparta gali būti pasiekiama keliolikoje didesnių Lietuvos miestų – tarp jų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje ir kituose), kuriuose esančios Tele2 bazinės tinklo stotys palaiko LTE-Advanced technologiją ir kai yra mažiausios šios aplinkinės sąlygos: klientas yra lauke ir yra tiesioginis matomumas antenos kryptimi, minimali interferencijos įtaka, netolimas atstumas iki bazinės stoties, tinko celėje yra labai nedidelis apkrovimas arba jo visai nėra, kliento įrenginys palaiko LTE-Advanced technologiją ir pan.

Tuo atveju, jei dėl didelio tinklo apkrovimo ar kitų veiksnių įvyksta reikšmingi nukrypimai nuo įprastos ar didžiausios spartos, kliento naudojimasis interneto ryšio paslaugomis gali sulėtėti. Pavyzdžiui, didelės apimties duomenys gali būti siunčiami žymiai ilgiau, gali strigti srautinis vaizdo siuntimas, taip pat sutrikti naudojimasis interaktyviomis paslaugomis (pavyzdžiui, interneto ryšio reikalaujančiais vaizdo žaidimais). Tačiau naršymas, tinklalapių peržiūra, naudojimasis elektroniniu paštu dažniausiai išliks sklandus interneto ryšiui sumažėjus net ir iki nedidelės galimos spartos.

 

Sąlygos, kurios gali daryti įtaką duomenų perdavimo greičiui bei kokybei:

• Kliento buvimo vieta bei ryšio tinklo padengimas joje. Duomenų perdavimo greičiui bei kokybei gali daryti įtaką kliento įrangos buvimas patalpoje, kurioje sunkiai pasiekiamas priėmimo signalas, pavyzdžiui, rūsio patalpoje. Be to, signalo priėmimą gali riboti sienų storis, pastato statybinių medžiagų ypatumai ir kitos aplinkybės. Priėmimo signalui gali daryti įtaką kraštovaizdžio ypatumai, nutolimas nuo bazinės stoties (greitis mažėja didėjant atstumui), oro sąlygos ir kitos aplinkybės, darančios įtaką radijo signalo perdavimui. Pavyzdžiui, klientai labiau nutolę nuo ryšio bazinės stoties gali susidurti su mažesne sparta bei didesniu paketų užlaikymu. Tele2 tokiais atvejais gali pasiūlyti vietinius sprendimus pasiekti geriausią rezultatą (perstatyti įrangą į kitą vietą, prijungti išorinę anteną ir pan.).

• Padidėjusi tinklo apkrova ar tinklo perkrova. Tam tikru metu duomenų perdavimo greičiui, užlaikymui įtaką gali daryti spartus apkrovos padidėjimas, pavyzdžiui –  švenčių laikotarpiais, neplanuoto masinio susibūrimo vietose ar ekstremalių situacijų vietose ir pan. Jeigu bazinės stoties sektoriuje konstatuojama tinklo perkrova ir duomenų perdavimas klientams lėtėja, Tele2 siekdama pašalinti trukdžius turi teisę atlikti techninių parametrų pakeitimus tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu. Šiais atvejais Tele2 taiko geriausią ir neprioretizuotą duomenų valdymą (angl. Best effort)

• Kliento naudojimo galinio įrenginio specifikacija bei funkciniai ypatumai (palaikomos technologijos, palaikomas maksimalus greitis, jautrumas, komplektacija (su išorine antena / be antenos), programinės įrangos versija ir pan. Pavyzdžiui, telefonui nepalaikant 4G (LTE/LTE-A) technologijos, klientas neturės galimybės pasiekti šios technologijos palaikomo greičio.

• Duomenų serverio, iš kurio gaunama informacija, apkrovimas, jo susijungimo su internetu sparta ir kiti serverių veiklos parametrai.

• Trečiųjų šalių įtaka paslaugos kokybei – sparta, užlaikymas, pasiekiamumas priklauso ir nuo galinių aplikacijų savininkų ar kitų paslaugų teikėjų (pavyzdžiui, Facebook, YouTube, Netflix ir pan.) taikomų paslaugų specifikacijų.

Tele2 reklamuojama sparta: netaikoma.

 

Duomenų vėlavimas ir paketų praradimas

Duomenų vėlavimas ir paketų praradimas yra interneto ryšio sutrikimai, atsirandantys dėl didelio tinklo apkrovimo ar kitų sklandų tinklo veikimą įtakojančių veiksnių. Šie sutrikimai nereiškia, kad interneto ryšio paslauga tampa neprieinama, tačiau naudojimasis ja tampa apsunkintas. Pavyzdžiui, tinklas į siunčiamas užklausas reaguoja lėtai, vėluoja tinklalapių atvaizdavimas, ryšys „trūkinėja“ ir pan. Tai neigiamai veikia klientų naudojimąsi interneto paslaugomis, todėl visais atvejais Tele2 sieks šiuos sutrikimus nedelsiant pašalinti paslaugų teikimo sutartyje nurodyta tvarka.

 

Teisių gynimo priemonės

Klientas, nustatęs nuolatinį ar nuolat pasikartojantį skelbiamų kokybės parametrų neatitinkantį interneto prieigos paslaugos veikimą ar manantis, kad Tele2 kitaip pažeidžia kliento teisę į kokybišką paslaugų gavimą, gali pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis, numatytomis TELE2 judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrosiose sąlygose.

Prieiga ir tinklų sujungimas

 

Standartinis tinklų sujungimo pasiūlymas:
Tele2 standartinis pasiūlymas sujungti tinklus

Wholesale Roaming Access

Below you will find Tele2 reference offers as per EU regulation on Wholesale Roaming Access:

1. Direct Access

2. Resale MVNO

3. Resale by Reseller - Service Provider Post Paid

4. Resale by Reseller - Service Provider Pre Paid

Profesinių kompetencijų tobulinimo projektas

 

Siekdama išlaikyti lyderio poziciją konkurencinėje rinkoje, gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei būti patrauklia darbuotojams, UAB „Tele2“ įgyvendina 36 mėnesių trukmės darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo projektą.

2018 m. gegužės 11 d. prasidėjęs projektas pavadinimu „UAB „Tele2“ darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas“ siekia stiprinti darbuotojų specializuotas žinias ir įgūdžius gilinantis į konkrečias darbines situacijas projektų valdymo, technologinių ir tinklo programų, finansų, personalo, pardavimų bei rinkodaros srityse. Projekto vykdymo metu planuojama apmokyti 115 darbuotojų, suformuojant jiems naujus įgūdžius, padėsiančius operatyviau atlikti darbo funkcijas bei garantuoti aukštesnę paslaugų kokybę ir tokiu būdu sustiprinti įmonės pozicijas rinkoje. Organizuojami mokymai orientuoti būtent į praktinių situacijų sprendimą darbo vietoje ir yra tiesiogiai susiję su kasdienėmis darbo funkcijomis.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinės programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2021 m. gegužės mėnuo.

Projektas yra iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo.

Parama

 

Rūpintis bendruomene yra verslo pareiga ir atsakomybė. Sričių, kurios mums rūpi ir kuriose norime padėti turime daug, tačiau visos jos išlaiko vieną kryptį – verslo tvarumas.

UAB „TELE2“ skirta finansinė parama organizacijoms

2021 m.

Amelijos Kazbaraitytės labdaros ir paramos fondas

2 000 EUR

VšĮ „Po mažą žingsnį kartu“

1 000 EUR

Dano Lasevičiaus paramos fondas

1 500 EUR

VšĮ Vilniaus Universitetas

2 000 EUR

LPF „Vėjuko svajonė“

1 500 EUR

BĮ „Merkinės globos namai“

1 500 EUR

VšĮ „Turing School“

2 470 EUR

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

5 703 EUR

„SOS Vaikų kaimai Lietuvoje“

1 700 EUR

Asociacija „TL Draugija“

1 000 EUR

LPF „Mamų unija“

12 000 EUR

LPF Rimanto Kaukėno paramos grupė

3 000 EUR

VšĮ „Jaunimo linija“

15 000 EUR

 

2020 m.

Vilniaus Gedimino Technikos universitetas

5 000 EUR

Kompiuteriukų paramos fondas

12 000 EUR

VšĮ Vilkpėdės ligoninė

3 000 EUR

VšĮ Šiauliai Krepšinio klubas

2 500 EUR

Vilniaus universiteto paramos fondas

2 000 EUR

Asociacija „Rotary klubas Vytis“

500 EUR

VšĮ „Turing School“

1 500 EUR

VšĮ „Jaunimo linija“

10 000 EUR

VšĮ „Pilietinė medija“

10 000 EUR

Trakų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija

8 000 EUR

VšĮ „Pirmoji kava“

5 000 EUR

VšĮ „Šešiolika“

8 000 EUR

 

2019 m.

LPF „Vienas už visus, visi už vieną“

1 500 EUR

VĮ „Ramintoja“

2 481 EUR

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“

2 000 EUR

VšĮ „Jaunimo linija“

10 000 EUR

VšĮ Ištiesk pagalbos ranką

1 000 EUR

VšĮ Vilniaus Universitetas

1 000 EUR

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

1 000 EUR

LPF „Dydis nesvarbu“

2 050 EUR

VšĮ „Vilkpėdės ligoninė“

2 400 EUR

VšĮ „Šešiolika“

8 000 EUR

Trakų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija

6 000 EUR

Europos jaunimo parlamentas Lietuvoje

7 000 EUR

VšĮ „Krizinio nėštumo centras“

2 000 EUR

 

Elgesio kodeksas


UAB „TELE2“ Elgesio kodeksas yra reguliariai peržiūrimi ir atnaujinami, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus ir gerąją tarptautinę praktiką, įskaitant bet neapsiribojant korupcijos prevencijos srityje. Kodeksą peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti įsipareigojame ne rečiau kaip kas du metus.

UAB „TELE2“ Lietuvoje veikiančioms verslo asociacijoms nepriklauso.

Kova su korupcija

UAB „TELE2“ reguliariai rengia kovos su korupcija ir jos prevencijos mokymus savo darbuojams. Kiekvienas darbuotojas yra supažindinimas su  įmonės Elgesio kodeksu ir įmonėje veikiančia korupcijos prevencijos programa.

 

Palengvinimo mokesčių mokėjimas

UAB „TELE2“ draudžia mokėti palengvinimo mokesčius (mažos vertės neoficialius mokėjimus, sumokamus dėl įprastos rutininės užduoties atlikimo, kurią įmonė turėtų/galėtų gauti įstatymo nustatyta tvarka). Laikomės antikorupcijos įstatymų tose šalyse, kuriose dirbame.