Skaidri veikla

Paslaugų teikimo sąlygos


Nežinote sąlygų? Susipažinti su TELE2 judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrosiomis sąlygomis galite čia.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės

Jei žemiau pateiktos Sutarties sąlygos, kuriomis apibrėžiamas sąžiningas naudojimasis Tele2 paslaugomis, neatitinka vėlesnės Tele2 judriojo ryšio paslaugų sutarties atitinkamų punktų sąlygų, prašome vadovautis vėlesnės / naujausios Sutarties redakcijos sąlygomis, kurios pateikiamos aukščiau šiame puslapyje arba Jūsų sudarytos Tele2 sutarties sąlygomis, jeigu jau esate Tele2 klientas.

7. <...> svarbūs Kliento įsipareigojimai vykdant Sutartį

7.1. Sudarę šią Sutartį Jūs įsipareigojate:
- Tele2 SIM kortele bei pagal šią Sutartį teikiamomis paslaugomis naudotis tik šioje Sutartyje numatytais ryšio paslaugų ar jas pasitelkus teikiamų pridėtinių paslaugų gavimo tikslais;

- SIM kortelę naudoti tik ryšio paslaugų gavimo galiniame įrenginyje ir visą Sutarties laikotarpį būti galutiniu Paslaugų gavėju, įsipareigojusiu jokiomis priemonėmis ir metodais Tele2 tinklo resursų nenaudoti elektroninių ryšių paslaugų teikimui tretiesiems asmenims (įskaitant pokalbių srautų terminavimą, teikiant IP telefonijos ar pan. paslaugas) ir (ar) kitiems su Tele2 nesuderintiems ekonominės naudos siekimo tikslams, arba kitokiems tikslams, pažeidžiantiems teisėtus Tele2 ar kitų asmenų interesus;
7.2. Aptariamų Kliento įsipareigojimų pažeidimu paprastai laikomas neprotingai didelio paslaugų srauto inicijavimas ar priėmimas, neatitinkantis vidutiniškai įprasto maksimalaus paslaugų naudojimo asmeninėms reikmėms, ir (arba) su tokių paslaugų naudojimu ar jų kiekiu susijusios ekonominės naudos siekimas/gavimas.

7.3. Taip pat susipažinkite su taikomomis sąžiningo naudojimosi taisyklėmis, numatytomis šios Sutarties sąlygų 16 dalyje.

<...>

16. Sąžiningo naudojimosi taisyklės

16.1. Primename, kad sudarę šią Sutartį, Jūs įsipareigojate paslaugomis naudotis sąžiningai, rūpestingai ir nepažeisdami kitų asmenų bei Tele2 teisėtų lūkesčių. Tele2 teikiamomis paslaugomis galite naudotis tik šioje sutartyje numatytu tikslu – ryšio paslaugoms ar su jomis susijusioms pridėtinėms paslaugoms gauti, o taip pat paslaugomis naudotis sąžiningai, protingai bei pagal paslaugų paskirtį.

16.2. Jūs įsipareigojate jokiomis priemonėmis ir metodais nenaudoti Tele2 paslaugų ar kitokių el. ryšio tinklo resursų nesąžiningam ir (ar) kitų asmenų ir/ar Tele2 teisėtus interesus pažeidžiančiam tikslui, ne pagal Tele2 paslaugų paskirtį, taip pat Tele2 paslaugomis paremtai komercinei veiklai, sukuriant nuolatinį išeinančių ar priimamų skambučių ar SMS srautą ir (arba) ekonominės naudos teikimui ar gavimui dėl ryšių tinklų sujungimo ir (ar) mokėjimo planų įkainių skirtumų, įskaitant:
- Tele2 paslaugų nenaudoti ryšio paslaugų kitiems asmenims teikimui (atlygintinai ar neatlygintinai);
- nenaudoti SIM kortelės automatuose ar Lietuvos Respublikoje draudžiamoje ar nesertifikuotoje įrangoje;
- užtikrinti, kad Jums suteikta SIM kortelė, įranga ar telefono numeris nebūtų naudojami jokiai nusikalstamai veiklai vykdyti, taip pat ir susijusiai su piktnaudžiavimu ar sukčiavimu;
- negeneruoti nuolatinio ir/ar ypatingai intensyvaus paslaugų srauto, išskyrus, kai tokia galimybė yra atskirai aptarta Kliento Sutartyje.

16.3. Aptariamų kliento įsipareigojimų sąžiningai naudotis Tele2 paslaugomis pažeidimu paprastai laikomas ypatingai intensyvaus – neprotingai didelio – paslaugų srauto inicijavimas ar priėmimas, ženkliai neatitinkantis vidutiniškai įprasto paslaugų naudojimo asmeninėms ar Sutartyje pagal verslo kliento mokėjimo planą numatytoms verslo reikmėms, ir/arba su tokių paslaugų naudojimu ar jų skaičiumi susijusios ekonominės naudos siekimas arba gavimas.

16.4. Vidutiniškai įprastu sunaudojamų duomenų kiekiu bus laikomas Tele2 tinklo atitinkamos kategorijos („postpaid“ kliento tipas) vienam paslaugų gavėjui tenkantis duomenų vidutinis kiekis, viešai skelbiamas tuo metu naujausioje LR Ryšių reguliavimo tarnybos elektroninių ryšių ketvirtinėje ataskaitoje – Elektroninių ryšių sektoriaus periodinės ataskaitos - Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (rrt.lt) dalies „Interneto prieiga, teikiama naudojant judriojo ryšio technologijas„ lentelėje „Vieno paslaugų gavėjo per mėnesį išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis, MB, ir jo pokyčiai“.

Papildoma kliento tarifų priedo (plano aprašymo) informacija:

Duomenų perdavimo paslaugų nesąžiningu naudojimu bus laikomas per kalendorinį mėnesį vienam paslaugų gavėjui (telefono numeriui) tenkantis toks duomenų perdavimo paslaugų kiekis, kuris 25 kartus ir daugiau viršija įprastai vidutinį sunaudojamą paslaugų kiekį, apskaičiuojamą pagal Bendrųjų sąlygų 16 dalyje numatytas sąlygas dėl vidutinio įprasto paslaugų kiekio, tenkančio vienam paslaugų gavėjui. Pirmą kartą nustačius galimą nesąžiningą neprotingai intensyvaus duomenų perdavimo paslaugų naudojimo atvejį, klientui pateikiamas įspėjimas ir nustatomas tolimesnis 4 (keturių) mėnesių naudojamo paslaugų kiekio vertinimo laikotarpis. Jei per tokį vertinimo laikotarpį nustatomas antras Sutarties pažeidimas dėl nesąžiningo ir neprotingai intensyvaus duomenų perdavimo paslaugų naudojimo, Klientui (konkrečiam telefono numeriui) einamąjį mėnesį nuo įspėjimo dienos iki to kalendorinio mėnesio pabaigos taikomas papildomas paslaugos vieneto apmokestinimas (kaina su PVM): 0,104 Eur/GB (=0,0001 Eur/MB). Kliento sunaudojamo paslaugų kiekio vertinimo ir galimo papildomo apmokestinimo taikymo laikotarpis baigiasi praėjus 4 mėnesiams nuo paskutinio buvusio nesąžiningo paslaugų naudojimo atvejo.“

16.5. TELE2 atskirai nagrinės ir sieks teisingai vertinti kiekvieną konkretų atvejį dėl galimo pažeidimo, kai Tele2 kliento vykdomų skambučių trukmė sieks 4 ir daugiau valandų per parą, ir (arba) 20 ir daugiau valandų per savaitę, ir (arba) 70 val. per mėnesį, taip pat kai išsiunčiamų SMS žinučių skaičius bus 100 ir daugiau per parą ir (arba) 3000 ir daugiau per mėnesį.

16.6. Informuojame, kad Klientui netinkamai vykdant sąžiningo naudojimo taisyklėse numatytus kliento įsipareigojimus, Tele2 turi teisę: a) pritaikyti Kliento nesąžiningai naudojamai paslaugai papildomą/kitą įkainį, kuris nurodomas Sutarties tarifų priede; b) nedelsiant apriboti paslaugų teikimą; c) po paslaugų apribojimo, vėliau paslaugų teikimą ir visiškai nutraukti, jeigu pažeidimas nepašalinamas. Informacija apie būsimą paslaugų papildomą apmokestinimą, ribojimą ar nutraukimą paprastai pateikiama SMS žinute, taip pat gali būti teikiama ir kitais būdais (skambučiu, raštu ar Savitarnoje), išskyrus neinformavimo atvejus, kai paslaugų ribojimas vykdomas neatidėliotinai skubiai dėl keliamos grėsmės ar daromos žalos ryšio tinklo veikimui, saugumui ir/ar vientisumui.

 

Informacija apie ryšio linijos, iš kurios skambinama ir į kurią skambinama, nustatymą

Vadovaujantis LR Elektroninių ryšių įstatymo 64 str. 1-4 d. nuostatomis, informuojame, kad TELE2 tinkle yra sudaromos šios žemiau nurodytos techninės galimybės valdyti ryšio linijos, iš kurios ir į kurią skambinama, identifikavimą:

1) panaikinti galimybę nustatyti ryšio liniją, iš kurios skambinama – naudojantis telefono aparato funkcijomis ir vadovaujantis telefono aparato naudojimosi instrukcija, arba prieš renkamą telefono numerį surenkant kombinaciją #31# ;

2) panaikinti galimybę skambučio gavėjui nustatyti ryšio liniją, iš kurios skambinama - TELE2 klientas, pageidaujantis negauti duomenų apie įeinančio skambučio telefono numerį, turi pranešti apie tai TELE2. Numerių rodymo draudimas nustatomas visiems kliento numerio įeinančių skambučių numeriams iki atskiro tokios funkcijos panaikinimo pagal atskirą kliento pranešimą.

3) atsisakyti gaunamo skambučio, jei skambinantysis pasinaudojo teise panaikinti galimybę nustatyti ryšio liniją, iš kurios skambinama – ši teisė bei galimybė atsisakyti skambučio, kurio ryšio linija neidentifikuota (nerodomas telefono numeris) pirmiausiai bei lengviausia gali būti įgyvendinta mobiliojo telefono funkcijų pagalba (t. y. neatsiliepiant į tokį anoniminį skambutį arba jį atmetant). Klientui pageidaujant nuolatinio tokių skambučių priėmimo blokavimo TELE2 tinkle, toks blokavimas vykdomas pagal atskirą kliento pateiktą prašymą bei įvertinus technines galimybes, ir atšaukiamas pagal to paties kliento atskirą prašymą.

Atkreipiame dėmesį, jog, vadovaujantis minėto ERĮ 64 str. 6-7 str. nuostatomis, Vyriausybė nustato taisykles, kuriomis vadovaudamiesi viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai ir (ar) viešųjų ryšių tinklų teikėjai nedraudžia nustatyti ryšio linijos, iš kurios skambinama. Tai gali būti leidžiama, jeigu abonento prašymu siekiama nustatyti piktybiškus ar erzinančius skambučius. O taip pat - Viešųjų ryšių tinklų teikėjai ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai nedraudžia nustatyti ryšio linijos, iš kurios skambinama, institucijoms, aptarnaujančioms pagalbos skambučius, kad šios institucijos galėtų atsakyti į abonento ar faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo skambučius ir tinkamai reaguoti. Šios dalies nuostatos įgyvendinamos šio ERĮ 34 str. 10 d. nurodyta tvarka ir sąlygomis.

 

Turite klausimų?
Kitos naudingos informacijos apie TELE2 sutarties naudojimo sąlygas ieškokite pagalbos skiltyje.

TELE2 klientų duomenų tvarkymo bei privatumo politika

 

Atnaujinta 2022 m. rugpjūčio 22 d.

Kai Jūs – UAB „Tele2“ klientas ar kitas besidomintis fizinis asmuo (toliau – „Jūs“, „Klientas“) – naudojatės mūsų paslaugomis ar kreipiatės pateikdami savo asmens duomenis, mes – UAB „Tele2“ (toliau – „Tele2“, „mes“) – tampame Jūsų asmens duomenų valdytoju. Vertiname Jūsų pasitikėjimą ir atsakingai rūpinamės mums patikėtų Jūsų asmens duomenų apsauga bei privatumu, laikydamiesi numatytų teisinių reikalavimų bei aukščiausių saugumo standartų. Tele2 privatumo politika (toliau – Privatumo politika) siekiame informuoti Jus apie tai, kokius asmens duomenis ir kaip renkame ir naudojame, kokias teises Jūs turite bei kaip galite jas įgyvendinti.

Kai kuriais atvejais Jūs, kaip Tele2 Klientas, pateikiate mums ne tik savo, bet ir kitų asmenų duomenis. Tokiais atvejais turite užtikrinti, kad faktiniai Jums teikiamų paslaugų naudotojai ir (arba) kiti asmenys, kurių asmens duomenis pateikiate Tele2, būtų informuoti apie tai, kokius jų asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarkys Tele2.

Tvarkydami asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų ir privatumo apsaugą, taip pat – kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų.

Paslaugos šioje Privatumo politikoje apibendrintai apima Tele2 teikiamas paslaugas ir parduodamas prekes, taip pat ir Tele2 partnerių siūlomas ir/ar teikiamas paslaugas (produktus), už kuriuos atsiskaitoma per Tele2. Konkrečius partnerius bei jų duomenis nurodome kiekvienos konkrečios paslaugos ar produkto pasiūlymo aprašymuose arba jų naudojimo sąlygose – dažniausiai tai yra draudimo paslaugų, televizijos paslaugų, interneto saugumo, specialių technologinių produktų tiekėjai.

Klientas šioje Privatumo politikoje reiškia bet kokį asmenį, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų paslaugomis / prekėmis, arba kuris išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su Tele2 ir/ar su Tele2 teikiamomis paslaugomis ir/ar parduodamomis prekėmis (pvz., yra Tele2 kliento įgaliotas asmuo ar paveldėtojas, arba toks asmuo, kuris pateikdamas savo duomenis, kreipėsi į Tele2 dėl kitokių aktualių klausimų).

Jūs skaitote aktualią ir šiuo metu taikomą Privatumo politikos versiją, kurios vėliausio atnaujinimo datą pateikiame šio dokumento viršuje. Kilus poreikiui, Privatumo politika gali būti bet kuriuo metu atnaujinama, o apie esminius Privatumo politikos pakeitimus stengsimės Jus iš anksto informuoti tiesiogiai. Aktualią Privatumo politikos redakciją visada rasite interneto svetainėje www.tele2.lt/privatumo-politika.

Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame ne tik šioje Privatumo politikoje, bet, atsižvelgiant į paslaugos pobūdį bei duomenų tvarkymo ypatumus, ir kitose politikose: Tele2 slapukų politikoje, Tele2 savitarnos „mano.tele2.lt“ privatumo politikoje, PILDYK savitarnos „mano.pildyk.LT“ privatumo politikoje bei informaciniais pranešimais prieš atlikdami duomenų tvarkymo veiksmus.

Jūsų duomenų valdytojas yra UAB „Tele2“, Upės g. 23, LT-08128 Vilnius, įmonės kodas 111471645, el. paštas tele2.lt@tele2.com, tel. +370 684 00117 / Tele2 klientams – 117.

Vykdant vaizdo stebėjimą Tele2 prekybos salonuose ir tvarkant vaizdo duomenis, UAB „ Tele2“ ir UAB „Tele2 prekyba“, Upės g. 23, LT-08128 Vilnius, įmonės kodas 302473332, el. paštas tele2.lt@ tele2.com, tel. +370 5 2366300, veikia kaip bendri duomenų valdytojai.

Jei kilo neaiškumų ar turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į UAB “Tele2” duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dpo.lt@ tele2.com arba aukščiau nurodytu Tele2 klientų aptarnavimo centro telefono numeriu +370 684 00117 / Tele2 klientams – 117.

 

1. KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME

Priklausomai nuo teikiamų paslaugų pobūdžio Tele2 gali rinkti bei tvarkyti šiuos asmens duomenis:

 • pagrindinė identifikuoto asmens informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, pateikto asmens dokumento kopija bei duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

 • informacija apie Jums teikiamas ar Jūsų įsigyjamas paslaugas: įrangos duomenys ir jos identifikacinis numeris (IMEI ar kt.), informacija apie pasirinktas paslaugas ir jų naudojimo trukmę, duomenys apie trečiųjų šalių paslaugas, kurios buvo parduotos per Tele2 ir/ar už kurias buvo sumokėta per Tele2;

 • mokumo vertinimo duomenys: informacija apie Jūsų pajamas, esamus ir buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, mokumo vertinimo rezultatas, informacija apie sutarties sudarymą arba atsisakymą ją sudaryti;

 • Jūsų sudarytos sutarties duomenys ir kita susijusi informacija: rašytinės ar nuotolinės sutarties sudarymo arba sąlygų pakeitimo užsakymo vieta ir/ar būdas; kai sudaroma nuotolinė sutartis – telefoninio pokalbio įrašas arba internetu pateikto užsakymo informacija; duomenys apie kliento nemokumo rizikos vertinimą; informacija apie kliento pateiktą sutikimą/nesutikimą dėl Tele2 reklaminės informacijos gavimo, dalyvavimo Tele2 nuomonių tyrimuose, duomenų panaudojimo, kliento duomenų teikimo tretiesiems asmenims, kitus kliento sutikimus / nesutikimus;

 • informacija apie atsiskaitymus už paslaugas: Jums pateikiamų sąskaitų duomenys, duomenys apie Jūsų ar kitų asmenų įmokas (įskaitant išankstinio mokėjimo kortelių papildymus naudojantis elektronine bankininkyste), informacija apie skolos valdymą (įskaitant duomenų perdavimą tretiesiems asmenims);

 • duomenys, generuojami Jums naudojantis Tele2 paslaugomis (srauto ir kiti panašūs duomenys): naudojamo įrenginio informacija, ryšio paslaugos tipas (skambutis, sms žinutė, duomenų perdavimas), sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, sujungimą inicijuojantis telefono ryšio numeris, sujungimą priimantis telefono ryšio numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas, telekomunikacinio įvykio vieta pagal aptarnaujančią bazinę stotį; kai Klientas naudojasi išmaniojo skambučių valdymo paslauga „Smartmex“/“Mobilioji stotelė“ – Kliento pasirinkimu generuojami pokalbių įrašai.

 • komunikacijos ir Klientų aptarnavimo informacija: telefoninių pokalbių įrašai, Jums skambinant į Tele2 Klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiant į Tele2 Klientų aptarnavimo centro darbuotojų ar Tele2 pardavimų skyriaus darbuotojų skambučius; susirašinėjimo su Tele2 informacija (per savitarną, el. paštą, pritaikytas programas, socialiniuose tinkluose ir pan.); Kliento kreipimaisi ir Tele2 atsakymai dėl įrangos gedimų / paslaugų sutrikimų ar bet kokių kitų spręstinų klausimų;

 • prisijungimo ir kiti duomenys, kurie surenkami naudojant slapukus ir panašias technologijas: apie naršymą Tele2 tinklalapiuose bei savitarnos svetainėse, apie Jūsų veiksmus gavus tiesioginės rinkodaros el. laišką (naujienlaiškio perskaitymas, jame esančių nuorodų paspaudimas) ir kt. Daugiau informacijos apie tokį duomenų naudojimą rasite Tele2 slapukų politikoje;

 • kiti duomenys: konkursų dalyvių, prizų laimėtojų informacija, informacija apie nuomonių tyrimų dalyvius. 

 

2. KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenis renkame ir naudojame tik teisės aktuose numatytais pagrindais tam, kad galėtume suteikti Jums paslaugas bei jas tobulinti, taip pat – teikti Jums pagalbą sprendžiant paslaugų sutrikimus ar bet kuriuos kitus dėl mūsų veiklos ar paslaugų kilusius klausimus, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vykdyti įstatymuose numatytas pareigas. Jūsų mums patikėtus arba Jums naudojantis Tele2 paslaugomis sukuriamus (sugeneruojamus) asmens duomenis mes naudojame šiems tikslams įgyvendinti:

 • sutarties sudarymui ir vykdymui, kai prašymą sudaryti sutartį pateikiate internetu, telefonu, taip pat kai sutartį sudarote atvykę į Tele2 salonus, elektroninėje parduotuvėje, kreipdamiesi telefonu. Taip pat be atskiro Jūsų sutikimo turime teisę telefonu, sms žinute, elektroniniu paštu ar kitu būdu kreiptis į Jus dėl Jūsų sutarties vykdymo, keitimo ar kitų svarbių atvejų, susijusių su Jūsų naudojamomis Tele2 paslaugomis ar sutarties sąlygomis;

 • elektroninių ryšių paslaugų teikimui;

 • siekdami turėti verslo komunikacijos įrodymus, informavę apie vykdomą įrašą, įrašome pokalbius telefonu, kai skambinate į Tele2 ir kai Jums skambina mūsų darbuotojai;

 • tiesioginei rinkodarai galime naudoti telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, srauto, vietos duomenis, informaciją apie naudojamas paslaugas, produktus, jų įsigijimo ir naudojimo vietą, išsiųsto pranešimo tekstą, su pranešimo siuntimu susijusią informaciją (išsiuntimo data, laikas ir kt.).

 • klientų aptarnavimui, informacijos ir atsakymų į užklausas teikimui;

 • atsiskaitymams už paslaugas ir buhalterinei apskaitai;

 • mokumo vertinimui, kai kreipiatės į Tele2 dėl įrangos įsigijimo mokant dalimis pagal sudarytą sutartį, dėl paslaugų (išskyrus išankstinio mokėjimo paslaugas) sutarties sudarymo bei minėtų sutarčių vykdymo;

 • sukčiavimo prevencijai, kitų kriminalinio pobūdžio veiklų identifikavimui ir apsisaugojimui;

 • įsiskolinimų valdymui ir išieškojimui;

 • trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų prieigos suteikimui (įskaitant kliento identifikavimą), apskaitai ir įmokų surinkimui;

 • Tele2 vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų, susijusių vidinių darbo procesų analizei, kontrolei, vertinimui ir tobulinimui;

 • teismų sprendimų, nutarčių, nutarimų ir pan., taip pat mums privalomų valstybės institucijų sprendimų vykdymo tikslais;

 • turto ir asmenų saugumo užtikrinimo tikslu Tele2 biure prie įėjimų ir Tele2 prekybos salonuose vykdome vaizdo stebėjimą ir tvarkome vaizdo duomenis;

 • įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų pareigų vykdymui minėtuose teisės aktuose nustatyta apimtimi ir tik tiek, kiek būtina minėtų pareigų vykdymui, pavyzdžiui (įskaitant, bet neapsiribojant):
  - abonentinio numerio perkėlimo kitam Jūsų pasirinktam elektroninių ryšių paslaugų teikėjui tikslu bei siekdami vykdyti kitus elektroninių ryšių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
  - tinkamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių užtikrinimo tikslu vykdant Elektroninių ryšių įstatymo, Kibernetinio saugumo įstatymo ir kitų mums taikomų teisės aktų reikalavimus;
  - siekdami tinkamai vykdyti mums taikomus teisės aktų reikalavimus išsaugoti ir teikti asmens duomenis pagrindinėms kriminalinės žvalgybos institucijoms, teisėsaugos institucijoms, kitoms kompetentingoms valstybės institucijoms tinkamam vykdymui;
  - siekdami įgyvendinti teisės aktų reikalavimus teikti duomenis pagalbos tarnyboms (pvz., Bendrajam pagalbos centrui 112);

 • kitiems tikslams, kuriais Tele2 turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs tam išreiškiate savo sutikimą ar esant kitam teisiniam pagrindui. 

Statistiniams ir rinkos tyrimams, Tele2 veiklos analizei ir tobulinimui naudojame nuasmenintą paslaugų naudojimo ar kitokią informaciją, iš kurios negalima nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nustatyti asmens tapatybės.

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais teisiniais pagrindais:

 • Siekdami su Jumis sudaryti ir/ar vykdyti sudarytą sutartį (pvz., kai perkate mūsų elektroninėje parduotuvėje, kai sudarote sutartį salone ar telefonu);

 • Jūsų sutikimu (pvz., kai sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus);

 • vykdydami Tele2 taikomus teisės aktų reikalavimus (pvz., Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo);

 • siekdami teisėtų Tele2 arba trečiosios šalies, kuriai teikiami asmens duomenys, interesų, jeigu Jūsų interesai nėra svarbesni. Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti siekdami šių teisėtų Tele2 interesų:
  - siekdami pasinaudoti įstatymų suteikta galimybe esamiems klientams teikti panašių prekių / paslaugų pasiūlymus, automatiniu būdu vertiname, kokias prekes ir/ar paslaugas klientas naudoja;
  - siekdami užtikrinti Tele2 prekybos salonuose besilankančių asmenų, darbuotojų, turto saugumą vykdome vaizdo stebėjimą;
  - siekdami apsaugoti Tele2 interesus ir ginčo atveju turėti tam reikalingus įrodymus tvarkome su klientų aptarnavimu susijusius duomenis (užklausos turinys ir atsakymas), išsiųstų tiesioginės rinkodaros ir kitokių pranešimų turinį;
  - siekdami valdyti įsiskolinimus ir užtikrinti atsiskaitymą už paslaugas, tvarkome skolininkų asmens duomenis ir perduodame juos skolų išieškojimo įmonėms;
  - siekdami analizuoti, vertinti ir tobulinti Tele2 vykdomą veiklą ir teikiamas paslaugas (pvz., tinklo apkrovos identifikavimas, vykdomų rinkodaros kampanijų efektyvumo vertinimas);
  - siekdami teisėtų Tele2 ir kitų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei asmenų, įsigyjančių telefono ryšio įrangą, interesų apsisaugoti nuo sukčiavimo atvejų tvarkome informaciją apie blokuotus tarptautinius judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI).

Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija. Savo teisę nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu galite įgyvendinti skyriuje „Kaip galite įgyvendinti savo teises“ nustatyta tvarka.

 

4. IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų duomenis gauname šiais būdais:

 • Jums asmeniškai pateikus informaciją Tele2 ar Tele2 įgaliotiems partneriams (pvz., pildant mūsų paraiškas, sutartis ir/ar kitus dokumentus tiesiogiai salone, pateikiant asmens duomenis www.tele2. lt ir kitose Tele2 valdomose interneto svetainėse, mobiliosiose aplikacijose, teikiant užklausas per socialinę žiniasklaidą, paštu, el. paštu, telefonu, tiesioginių vaizdo pokalbių metu, kitomis ryšio priemonėmis), tai pat kai duomenys automatiškai generuojami Jums naudojantis paslaugomis Tele2 ryšio tinkle, interneto svetainėmis;

 • Didžioji dalis automatiškai renkamos informacijos yra renkama „slapukų“ (angl. cookies) ir kitų panašių technologijų pagalba. Išsamią informaciją apie duomenų naudojimą bei saugumą Tele2 internetinėse svetainėse atskirai skelbiame Tele2 slapukų politikoje;

 • Kai informaciją apie Jus mums pateikia trečiosios šalys, su kuriomis bendradarbiaujame (mokėjimo įstaigos, socialinių tinklų valdytojai, Tele2 partneriai ir pan.).

 

5. KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti Tele2 Jūsų duomenis gali perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams:

 • kitiems duomenų valdytojams, kuriems asmens duomenys teikiami dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., pašto, siuntų pristatymo paslaugų teikėjams);

 • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Tele2 vardu, interesais ir užsakymu (pvz., vykdantiems klientų aptarnavimą salone ar skambučių centre, teikiantiems IT paslaugas, kitoms Tele2 grupės įmonėms ir pan.). Pažymime, kad Tele2 duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų Asmens duomenis tik pagal aiškiai pateiktus Tele2 nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš Tele2 gaunamų tvarkyti asmens duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp Tele2 ir subrangovų dėl duomenų tvarkymo. Informuojame, kad Tele2 grupės įmonės UAB „Tele2 prekyba“, SIA „Tele2 Shared Service Center“ (Latvija), Tele2 Sverige AB (Švedija) yra nuolatiniai mūsų partneriai bei klientų duomenų tvarkytojai.

 • Kitos Tele2 valdomų asmens duomenų tvarkytojų grupės yra:
  - Klientų ar kitų besikreipiančių asmenų aptarnavimą telefonu vykdančios įmonės;
  - Klientų skolų valdymo ir/ar išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai;
  - Klientų ar Paslaugomis suinteresuotų asmenų nemokumo rizikos vertinimo paslaugas teikiantys subjektai;
  - Tele2 Klientams ar Tele2 paslaugomis suinteresuotiems asmenims paslaugų pasiūlymus arba paslaugas teikiantys tretieji asmenys;
  - Tele2 valdomų asmens duomenų analizės paslaugas teikiančios įmonės ar asmenys;
  - Tele2 ryšio tinklo veikimo techninę priežiūrą vykdantys subjektai;
  - Tele2 IT sistemas kuriančios, jų veikimą užtikrinančios ar prižiūrinčios įmonės arba asmenys;
  - Tele2 teikiamas ne ryšio paslaugas ar produktus kuriančios bei tokių paslaugų/produktų veikimą užtikrinantys, prižiūrintys subjektai;
  - Tele2 tiesioginės rinkodaros ar nuotolinio pardavimo paslaugas teikiančios įmonės ar asmenys;
  - Tele2 veiklos ir/ar paslaugų kokybės vertinimo, kontrolės bei gerinimo paslaugas teikiančios įmonės ar asmenys.

 • Tele2 užsakymu bendrovei paslaugas teikiantiems advokatams, auditoriams, konsultantams, teisininkams;

 • Subjektams, užsiimantiems skolų bei skolininkų duomenų bazės administravimu;

 • Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos, teisėsaugos institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus;

 • Subjektams, atsakingiems už viešuosius elektroninių ryšių paslaugų teikėjų abonentų sąrašus. Šiuo atveju duomenys perduodami tik Jūsų sutikimu;

 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo, arba esant kitam teisiniam pagrindui.

Duomenų tvarkytojai, kuriems Tele2 perduoda Jūsų asmens duomenis ar sudaro prieigą prie Jūsų duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl Jūsų privatumo apsaugos užtikrinimo.

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, vykdomą tų duomenų gavėjų, kurie nėra Tele2 duomenų tvarkytojai, galite rasti minėtų duomenų gavėjų skelbiamose privatumo politikose arba gauti kreipdamiesi į juos tiesiogiai.

 

6. AUTOMATIZUOTI SPRENDIMAI IR PROFILIAVIMAS

Kai ketinate įsigyti įrangą ar kitas prekes bei paslaugas mokant dalimis pagal sudarytą sutartį, Jūsų asmens duomenis naudojame siekdami įsitikinti, kad galėsite įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Tuo tikslu naudodami specialų algoritmą automatiniu būdu įvertiname iš Jūsų bei trečiųjų šalių (mokumo vertinimo tikslu sudarytų duomenų bazių, valstybės registrų ir informacinių sistemų) gautą informaciją apie Jūsų turimus ir buvusius finansinius įsipareigojimus bei jų vykdymą, Jūsų pajamas, kredito reitingą ir/ar kitus duomenis, jeigu tokie yra prieinami ir pateikiami. Atsižvelgiant į automatizuotai gautą apibendrintą vertinimą, automatiniu būdu suformuojamas Jūsų nurodytus poreikius ir finansines galimybes atitinkantis paslaugų /prekių pasiūlymas. Jei nesutinkate su Jums pateiktu pasiūlymu, Jūsų prašymu Jūsų mokumą pakartotinai įvertins Tele2 darbuotojai.

Siekdami pateikti kuo labiau Jūsų poreikius atitinkantį tiesioginės rinkodaros pasiūlymą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis siekdami įvertinti tam tikrus su Jumis susijusius aspektus, tokius kaip naudojamų paslaugų rūšys, naudojami produktai, naudojimo įpročiai ir pan., tačiau tai nesukels Jums teisinių pasekmių ar panašaus didelio poveikio. Minėtu būdu asmens duomenis galime naudoti gavę Jūsų sutikimą arba siekdami teisėto Tele2 intereso pasinaudoti įstatymų suteikta galimybe pasiūlyti esamiems klientams panašias prekes / paslaugas.

 

7. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Priklausomai nuo teikiamų Paslaugų ar asmens kreipimosi į Tele2 formos, Tele2 surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose (dokumentų kopijose) ir/arba mūsų informacinėse sistemose. Automatizuotu būdu tvarkydami Jūsų duomenis, jų saugumo pagal Reglamentą ir galiojančius nacionalinius teisės aktus užtikrinimui, mes parenkame ir naudojame teisės aktuose įtvirtintas technines ir organizacines duomenų saugumo priemones.

Mes saugome Asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į teikiamų Paslaugų ir su jais sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome, kol galioja sutartis ir 10 metų po sutarties įvykdymo arba įsiskolinimo išieškojimo.

Jeigu kreipėtės į mus, bet sutartis nebuvo sudaryta, Jūsų asmens duomenis saugosime 30 mėnesių.

Telefoninių pokalbių įrašus saugome 2 metus.

Srauto duomenis saugome 6 mėnesius nuo ryšio datos, išskyrus atvejus, kai įstatymai įpareigoja šiuos duomenis saugoti ilgesnį laikotarpį.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis saugosime, kol atšauksite sutikimą arba pareikšite prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo, ir 3 metus po to.

Buhalterinės apskaitos tikslu asmens duomenis saugome 10 metų po kalendorinių metų, kuriais vyko ūkinė operacija, pabaigos.

Duomenis, surinktus vykdant vaizdo stebėjimą, saugome iki 3 mėnesių.

Mūsų organizuojamų konkursų dalyvių duomenis saugome iki konkurso pabaigos.

Kitais atvejais asmens duomenis saugome tiek, kiek numatyta teisės aktuose, arba ne ilgiau, nei būtina mūsų nustatytiems tikslams pasiekti.

 

8. JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Šioje dalyje pateikiame pagrindinę informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl čia pateikiame tik pagrindinę informaciją. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises. Jūs turite teisę:

 • Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą. Šią Jūsų teisę įgyvendiname pateikdami informaciją šioje Privatumo politikoje. Dėl šios teisės įgyvendinimo Jūs taip pat galite kreiptis skyriuje „Kaip Jūs galite susisiekti su Tele2“ nurodytais kontaktais.

 • Prašyti susipažinti su Tele2 tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir pateikti jų kopiją. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija, tokia kaip duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų kategorijos ir asmens duomenų gavėjai arba jų kategorijos, asmens duomenų saugojimo laikotarpiai, asmens duomenų šaltiniai, perdavimas į trečiąsias valstybes ir su tokiu perdavimu susijusios apsaugos priemonės, automatizuoti sprendimai, profiliavimas. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją, jei tuo nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.

 • Prašyti ištaisyti savo asmens duomenis. Šią teisę galite įgyvendinti prisijungdami prie savo paskyros, arba pateikdami mums prašymą. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.

 • Prašyti ištrinti savo asmens duomenis. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (iv) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

 • Prašyti perkelti savo asmens duomenis. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas arba sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.

 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi siekiant teisėtų Tele2 interesų, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) jei tam duosite sutikimą; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.

 • Nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami teisėtų Tele2 interesų. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Kai asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu pakeisdami atitinkamus nustatymus Tele2 savitarnos paskyroje, skiltyje „Nustatymai“ / „GDPR“ arba kreipdamiesi kontaktais, kurie pateikiami Privatumo politikos dalyje „Kaip Jūs galite susisiekti su Tele2“.

 • Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui, atliktam iki sutikimo atšaukimo (pvz., duomenų perdavimui Jūsų pasirinktiems tretiesiems asmenims ir kt.). Sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais galite lengvai valdyti (pateikti ar atšaukti) savo paskyroje mano.tele2.lt arba mano.pildyk.lt savitarnos svetainėje mano.tele2.lt. arba užsukę į bet kurį Tele2 saloną. Atliktus sutikimo pakeitimus įgyvendinsime ne vėliau kaip per 3 dienas.

 • Jei manote, kad pažeidžiame Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) kurios buveinės adresas yra L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ar kitai priežiūros institucijai Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra nuolatinė Jūsų gyvenamoji vieta, darbo vieta ar galimo pažeidimo vieta. Dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo taip pat galite kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

 

9. KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES

Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis kontaktais, kurie pateikiami Privatumo politikos dalyje „Kaip Jūs galite susisiekti su Tele2“.

Siekdami įgyvendinti Jūsų teises, turėsime įsitikinti Jūsų tapatybe. Kreipdamiesi dėl teisių įgyvendinimo (išskyrus teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą), prašymą galite pateikti:

 • Prisijungdami prie savo paskyros mano.tele2.lt arba mano.pildyk.lt savitarnos svetainėje;

 • Pateikdami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą;

 • Kreipdamiesi į Tele2 saloną ir pateikdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 • Kitu būdu, jei galėsime nustatyti Jūsų tapatybę.

Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos ir informacija, susijusi su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai, išskyrus specialius Reglamente numatytus išimtinius atvejus, kurie aptariami žemiau šiame skyriuje. Atsakymą apie veiksmus, kurių imtasi prašymui įgyvendinti, arba prašymo neįgyvendinimo priežastis, Jums pateiksime ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir jų skaičių, laikotarpis teisių įgyvendinimui gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams.

Jei prašymą pateiksite elektroninėmis priemonėmis, atsakymas Jums bus pateiktas taip pat, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, nebent prašytumėte jį pateikti kitaip.

Tele2 gali atsisakyti nagrinėti Jūsų prašymą arba imti mokestį už jo įgyvendinimą, jei prašymas yra nepagrįstas ar yra pasikartojančio turinio.

Jei turite klausimų, prašymų, pastebėjimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su Tele2 žemiau nurodytais kontaktais, kad kartu galėtume surasti visiems priimtiną sprendimą.

 

10. KAIP JŪS GALITE SUSISIEKTI SU TELE2

Jei turite klausimų, prašymų ar pastebėjimų dėl šios privatumo politikos, maloniai prašome kreiptis šiais kontaktais:

Elektroninėmis priemonėmis: Tele2 klientams – per savitarnos paskyrą mano.tele2.lt ar mano.pildyk.lt savitarnos svetainėse, kitais atvejais – elektroniniu paštu tele2.lt@tele2.com.

Telefonu: Tele2 tinkle – 117 arba skambinant iš bet kurio tinklo +370-684-00117.

Į bet kurį Tele2 saloną – jų adresus rasite čia: https://tele2.lt/salonai

Srauto valdymo priemonės

 

Dėmesio: pagal Europos tinklų neutralumo reglamento (2015/2120/ES) teisinius reikalavimus, visiems Tele2 klientams pateikiame informaciją apie naudojimąsi Tele2 judriuoju internetu ir šiai paslaugai taikomas specialias sąlygas.

1. Informacija apie taikomas srauto valdymo priemones

Tele2, teikdama paslaugas savo klientams ir siekdama užtikrinti stabilų bei nenutrūkstamą duomenų tinklo veikimą, kai kuriais atvejais gali naudoti srauto valdymo priemones, kurios skirtos duomenų srautų sureguliavimui tinkle. Tele2 duomenų srauto valdymo priemonės taikomos užtikrinant visiems atvirą ir neprioretizuotą interneto turinio bei programėlių naudojimą ir siekiant aukščiausios interneto paslaugų teikimo kokybės kiekvienam klientui net ir tais atvejais, kai viešojo ryšio tinklas yra itin apkrautas. Svarbu pažymėti, kad šios priemonės neturi įtakos klientų privatumo ir jų asmens duomenų apsaugai.

Nepriklausomai nuo to, kokiomis programomis ar turinio teikimo paslaugomis naudojasi klientas, jam teikiamų Tele2 paslaugų kokybė nuo to nesikeičia, išskyrus tokius atvejus, kai pati paslauga pagal savo pobūdį bei tarptautinius tokios paslaugos teikimo standartus reikalauja tam tikro duomenų perdavimo paslaugos kokybės lygio (pavyzdžiui, Balso per LTE paslaugai teikti būtina užtikrinti specialius kokybinius parametrus – tam tikrą garantuotą duomenų srauto greitį ir paketų užlaikymą).

Aukščiau paminėtais tikslais Tele2 turi teisę taikyti žemiau aprašytas srauto valdymo priemones:

• paslaugų apribojimus, kai ribojimai susiję turinio, taikomųjų programų ar paslaugų teisėtumu arba su visuomenės sauga (pagal ES ir LR teisės aktus ir/arba įgaliotų institucijų sprendimus/nurodymus). Pavyzdžiui, nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Azartinių lošimų įstatymo pakeitimai, kuriais reglamentuotas nuotolinių lošimų organizavimas Lietuvoje. Pagal Lošimų priežiūros tarnybos privalomus nurodymus Tele2 blokuoja savo klientams prieigą prie interneto svetainių, naudojamų siekiant nelegaliai vykdyti lošimus (daugiau informacijos: http://www.lpt.lt/nelegalios-losimu-veiklos-vykdytojai/).

• bendradarbiaudama su Interpolu bei kitomis teisėsaugos institucijomis (pagal jų pateiktus sąrašus), Tele2 blokuoja savo klientams prieigą prie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų (angl. child sexual abuse images) turinio.

• įvairias tinklo apsaugos ir patikros priemones, tokias kaip antivirusinės programos ir specializuoti kibernetinių atakų prevencijos įrankiai, kurie naudojami siekiant apsaugoti tinklo vientisumą ir saugumą, klientus ir tinklą nuo virusų, elektroninio pašto šiukšlių (angl. spam), kibernetinių atakų, kurios atsiranda plintant kenkėjiškai programinei įrangai arba šnipinėjimo programų pagalba įvykdant galutinių paslaugų gavėjų tapatybės vagystę arba atliekant kitus panašaus pobūdžio kenkėjiškus veiksmus. Nustačius, kad Tele2 tinklo atžvilgiu vykdomi tokie paminėti kenkėjiški veiksmai, Tele2 gali imtis įvairių priemonių jiems neutralizuoti – pavyzdžiui, blokuoti elektroninio pašto dėžutes ar jų prievadus (angl. port), taip pat – tam tikrus IP adresus.

• srauto valdymo priemones, skirtas užkirsti kelią gresiančiai Tele2 ryšio tinklo perkrovai, t. y. situacijoms, kai beveik susidarė tinklo perkrova, ir siekiant sušvelninti tinklo perkrovos poveikį, kai ji susidaro tik laikinai arba išimtinėmis aplinkybėmis. Įgyvendinant šias srauto valdymo priemones, visoms tinkle esančioms lygiavertėms srauto kategorijoms taikomos vienodos valdymo sąlygos.

Tinklo automatinis srauto valdymas (nepriklausomas nuo Tele2) gali pasireikšti ir kitais atvejais – pavyzdžiui, kitos šalies ryšio operatoriaus klientui naudojantis tarptinklinio ryšio paslaugomis Lietuvoje, kitos šalies operatorius savo klientui yra suteikęs aukštesnį duomenų prioriteto lygį, kurio Tele2 negali kontroliuoti. Tokių atvejų operatoriai stengiasi geranoriškai susitarti dėl vienodų sąlygų tiek savo, tiek kitos šalies klientams ir pritaikyti geriausią praktiką.

Svarbu pažymėti, kad visais atvejais naudojant srauto valdymo priemones yra užtikrinamas Tele2 klientų privatumas ir asmens duomenų apsauga. Klientų asmens duomenys gali būti naudojami tik tais atvejais, kai tai yra būtina siekiant pašalinti iškilusią grėsmę tinklo stabilumui ir integralumui ir ne ilgiau, nei tai yra būtina šių tikslų pasiekimui.

 

2. Informacija apie paslaugos kokybės parametrus

Toliau pateikiama informacija apie tai, kokį praktinį poveikį interneto prieigos paslaugoms ir ypač – kliento naudojimuisi turiniu, taikomosiomis programomis ir paslaugomis – gali turėti duomenų kiekio apribojimai, sparta ir kiti paslaugos kokybės parametrai Tele2 tinkle.

 

Duomenų kiekio apribojimai

Tele2 klientai gali užsisakyti tiek ribotą, tiek neribotą (internetas namams) internetą, pasirinkdami pageidaujamus duomenų paketus. Po to, kai išnaudojamas ribotas užsakytų duomenų paketas (pvz., 1 GB, 5 GB ir kt.), duomenų perdavimas nutraukiamas ir naudotis interneto paslaugomis toliau neįmanoma – t. y. nebeveikia naršymas interneto tinklalapiuose, videoklipų bei nuotraukų peržiūra internete, el. pašto tikrinimas ir pan. Svarbu atkreipti dėmesį, kad išnaudojus riboto duomenų paketo duomenis taip pat nutrūksta ir nemokamai suteikiamas duomenų srautas, išskyrus toliau nurodomus specialius Tele2 informacijos tinklalapius. Priklausomai nuo turimo duomenų plano, klientas, išnaudojęs ribotą duomenų paketą, turi galimybę už papildomą mokestį užsisakyti papildomą duomenų paketą. Papildomo duomenų paketo užsakymui bet kuriuo atveju nėra apmokestinamas bei nėra blokuojamas duomenų srautas šiais adresais www.tele2.ltwww.pildyk.ltmano.tele2.ltnarsyk.tele2.lt.

 

Žemiau pateikiame keletą praktinių pavyzdžių apie duomenų poreikį naudojantis atitinkamomis interneto paslaugomis (lentelėje pateikti duomenys yra apytiksliai):

Tele2 savo klientams netaiko jokių interneto duomenų perdavimo spartos apribojimų. Žemiau pateikiamos vidutinės bei maksimalios duomenų parsiuntimo bei išsiuntimo spartos: 4G (LTE/LTE-A) technologijos mobiliojo interneto teorinė maksimali parsisiuntimo sparta yra iki 300 Mbps (arba net iki 375 Mbps 4G++), o parsisiuntimas įprastomis apkrovos sąlygomis siekia 15-35 Mbps spartą. Vidutinė išsiuntimo sparta yra 10 Mbps, o maksimali išsiuntimo sparta – 50 Mbps. 3G (UMTS/HSPA) technologijos mobiliojo interneto teorinė maksimali sparta yra iki 42 Mbps, o vidutinė parsisiuntimo sparta įprastomis apkrovos sąlygomis yra 7 Mbps. Vidutinė išsiuntimo sparta yra 1 Mbps, o maksimali išsiuntimo sparta – 5,8 Mbps. 2G (GSM/EDGE) technologijos mobiliojo interneto teorinė maksimali sparta yra iki 256 Kbps, o minimali parsisiuntimo sparta įprastomis apkrovos sąlygomis yra 9,6 Kbps. Vidutinė išsiuntimo sparta yra 20 Kbps, o maksimali išsiuntimo sparta – 118 Kbps. Maksimali sparta gali būti pasiekiama keliolikoje didesnių Lietuvos miestų – tarp jų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje ir kituose), kuriuose esančios Tele2 bazinės tinklo stotys palaiko LTE-Advanced technologiją ir kai yra mažiausios šios aplinkinės sąlygos: klientas yra lauke ir yra tiesioginis matomumas antenos kryptimi, minimali interferencijos įtaka, netolimas atstumas iki bazinės stoties, tinko celėje yra labai nedidelis apkrovimas arba jo visai nėra, kliento įrenginys palaiko LTE-Advanced technologiją ir pan.

Tuo atveju, jei dėl didelio tinklo apkrovimo ar kitų veiksnių įvyksta reikšmingi nukrypimai nuo įprastos ar didžiausios spartos, kliento naudojimasis interneto ryšio paslaugomis gali sulėtėti. Pavyzdžiui, didelės apimties duomenys gali būti siunčiami žymiai ilgiau, gali strigti srautinis vaizdo siuntimas, taip pat sutrikti naudojimasis interaktyviomis paslaugomis (pavyzdžiui, interneto ryšio reikalaujančiais vaizdo žaidimais). Tačiau naršymas, tinklalapių peržiūra, naudojimasis elektroniniu paštu dažniausiai išliks sklandus interneto ryšiui sumažėjus net ir iki nedidelės galimos spartos.

 

Sąlygos, kurios gali daryti įtaką duomenų perdavimo greičiui bei kokybei:

• Kliento buvimo vieta bei ryšio tinklo padengimas joje. Duomenų perdavimo greičiui bei kokybei gali daryti įtaką kliento įrangos buvimas patalpoje, kurioje sunkiai pasiekiamas priėmimo signalas, pavyzdžiui, rūsio patalpoje. Be to, signalo priėmimą gali riboti sienų storis, pastato statybinių medžiagų ypatumai ir kitos aplinkybės. Priėmimo signalui gali daryti įtaką kraštovaizdžio ypatumai, nutolimas nuo bazinės stoties (greitis mažėja didėjant atstumui), oro sąlygos ir kitos aplinkybės, darančios įtaką radijo signalo perdavimui. Pavyzdžiui, klientai labiau nutolę nuo ryšio bazinės stoties gali susidurti su mažesne sparta bei didesniu paketų užlaikymu. Tele2 tokiais atvejais gali pasiūlyti vietinius sprendimus pasiekti geriausią rezultatą (perstatyti įrangą į kitą vietą, prijungti išorinę anteną ir pan.).

• Padidėjusi tinklo apkrova ar tinklo perkrova. Tam tikru metu duomenų perdavimo greičiui, užlaikymui įtaką gali daryti spartus apkrovos padidėjimas, pavyzdžiui –  švenčių laikotarpiais, neplanuoto masinio susibūrimo vietose ar ekstremalių situacijų vietose ir pan. Jeigu bazinės stoties sektoriuje konstatuojama tinklo perkrova ir duomenų perdavimas klientams lėtėja, Tele2 siekdama pašalinti trukdžius turi teisę atlikti techninių parametrų pakeitimus tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu. Šiais atvejais Tele2 taiko geriausią ir neprioretizuotą duomenų valdymą (angl. Best effort)

• Kliento naudojimo galinio įrenginio specifikacija bei funkciniai ypatumai (palaikomos technologijos, palaikomas maksimalus greitis, jautrumas, komplektacija (su išorine antena / be antenos), programinės įrangos versija ir pan. Pavyzdžiui, telefonui nepalaikant 4G (LTE/LTE-A) technologijos, klientas neturės galimybės pasiekti šios technologijos palaikomo greičio.

• Duomenų serverio, iš kurio gaunama informacija, apkrovimas, jo susijungimo su internetu sparta ir kiti serverių veiklos parametrai.

• Trečiųjų šalių įtaka paslaugos kokybei – sparta, užlaikymas, pasiekiamumas priklauso ir nuo galinių aplikacijų savininkų ar kitų paslaugų teikėjų (pavyzdžiui, Facebook, YouTube, Netflix ir pan.) taikomų paslaugų specifikacijų.

Tele2 reklamuojama sparta: netaikoma.

 

Duomenų vėlavimas ir paketų praradimas

Duomenų vėlavimas ir paketų praradimas yra interneto ryšio sutrikimai, atsirandantys dėl didelio tinklo apkrovimo ar kitų sklandų tinklo veikimą įtakojančių veiksnių. Šie sutrikimai nereiškia, kad interneto ryšio paslauga tampa neprieinama, tačiau naudojimasis ja tampa apsunkintas. Pavyzdžiui, tinklas į siunčiamas užklausas reaguoja lėtai, vėluoja tinklalapių atvaizdavimas, ryšys „trūkinėja“ ir pan. Tai neigiamai veikia klientų naudojimąsi interneto paslaugomis, todėl visais atvejais Tele2 sieks šiuos sutrikimus nedelsiant pašalinti paslaugų teikimo sutartyje nurodyta tvarka.

 

Teisių gynimo priemonės

Klientas, nustatęs nuolatinį ar nuolat pasikartojantį skelbiamų kokybės parametrų neatitinkantį interneto prieigos paslaugos veikimą ar manantis, kad Tele2 kitaip pažeidžia kliento teisę į kokybišką paslaugų gavimą, gali pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis, numatytomis TELE2 judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrosiose sąlygose.

Prieiga ir tinklų sujungimas

 

Standartinis tinklų sujungimo pasiūlymas:
Tele2 standartinis pasiūlymas sujungti tinklus

Wholesale Roaming Access

Below you will find Tele2 reference offers as per EU regulation on Wholesale Roaming Access:

1. Direct Access

2. Resale MVNO

3. Resale by Reseller - Service Provider Post Paid

4. Resale by Reseller - Service Provider Pre Paid

Parama

 

Rūpintis bendruomene yra verslo pareiga ir atsakomybė. Sričių, kurios mums rūpi ir kuriose norime padėti turime daug, tačiau visos jos išlaiko vieną kryptį – verslo tvarumas.

UAB „TELE2“ skirta finansinė parama organizacijoms

2021 m.

Amelijos Kazbaraitytės labdaros ir paramos fondas

2 000 EUR

VšĮ „Po mažą žingsnį kartu“

1 000 EUR

Dano Lasevičiaus paramos fondas

1 500 EUR

VšĮ Vilniaus Universitetas

2 000 EUR

LPF „Vėjuko svajonė“

1 500 EUR

BĮ „Merkinės globos namai“

1 500 EUR

VšĮ „Turing School“

2 470 EUR

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

5 703 EUR

„SOS Vaikų kaimai Lietuvoje“

1 700 EUR

Asociacija „TL Draugija“

1 000 EUR

LPF „Mamų unija“

12 000 EUR

LPF Rimanto Kaukėno paramos grupė

3 000 EUR

VšĮ „Jaunimo linija“

15 000 EUR

 

2020 m.

Vilniaus Gedimino Technikos universitetas

5 000 EUR

Kompiuteriukų paramos fondas

12 000 EUR

VšĮ Vilkpėdės ligoninė

3 000 EUR

VšĮ Šiauliai Krepšinio klubas

2 500 EUR

Vilniaus universiteto paramos fondas

2 000 EUR

Asociacija „Rotary klubas Vytis“

500 EUR

VšĮ „Turing School“

1 500 EUR

VšĮ „Jaunimo linija“

10 000 EUR

VšĮ „Pilietinė medija“

10 000 EUR

Trakų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija

8 000 EUR

VšĮ „Pirmoji kava“

5 000 EUR

VšĮ „Šešiolika“

8 000 EUR

 

2019 m.

LPF „Vienas už visus, visi už vieną“

1 500 EUR

VĮ „Ramintoja“

2 481 EUR

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“

2 000 EUR

VšĮ „Jaunimo linija“

10 000 EUR

VšĮ Ištiesk pagalbos ranką

1 000 EUR

VšĮ Vilniaus Universitetas

1 000 EUR

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

1 000 EUR

LPF „Dydis nesvarbu“

2 050 EUR

VšĮ „Vilkpėdės ligoninė“

2 400 EUR

VšĮ „Šešiolika“

8 000 EUR

Trakų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija

6 000 EUR

Europos jaunimo parlamentas Lietuvoje

7 000 EUR

VšĮ „Krizinio nėštumo centras“

2 000 EUR

 

Elgesio kodeksas


UAB „TELE2“ Elgesio kodeksas yra reguliariai peržiūrimi ir atnaujinami, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus ir gerąją tarptautinę praktiką, įskaitant bet neapsiribojant korupcijos prevencijos srityje. Kodeksą peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti įsipareigojame ne rečiau kaip kas du metus.

UAB „TELE2“ Lietuvoje veikiančioms verslo asociacijoms nepriklauso.

Kova su korupcija

UAB „TELE2“ reguliariai rengia kovos su korupcija ir jos prevencijos mokymus savo darbuojams. Kiekvienas darbuotojas yra supažindinimas su  įmonės Elgesio kodeksu ir įmonėje veikiančia korupcijos prevencijos programa.

 

Palengvinimo mokesčių mokėjimas

UAB „TELE2“ draudžia mokėti palengvinimo mokesčius (mažos vertės neoficialius mokėjimus, sumokamus dėl įprastos rutininės užduoties atlikimo, kurią įmonė turėtų/galėtų gauti įstatymo nustatyta tvarka). Laikomės antikorupcijos įstatymų tose šalyse, kuriose dirbame.

TELE2 vadybos sistema atitinka šių standartų reikalavimus: 

 

ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistema
ISO 14001:2015 Aplinkos vadybos sistema
ISO 45001:2018 Darbuotojų sveikatos ir saugos sistema

 

UAB TELE2 sertifikatą rasite čia

UAB TELE2 PREKYBA sertifikatą rasite čia.