Naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios Naudojimosi taisyklės (toliau „Taisyklės“), vartotojui su jomis sutikus (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su Naudojimosi taisyklėmis ir su jomis sutinku“) prisijungimo metu, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Vartotojo ir Tele2 teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „Mano Lentyna“ mobilioje Android programėlėje susijusios nuostatos.
1.2. Tele2 pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Vartotojas bus informuojamas prisijungimo metu prie programėlės ir, norėdamas įsigyti prekių, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.
1.3. Atsisiųsti, pirkti mūsų mobiliojoje programėlėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su TELE2 tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama mobiliojoje programėlėje „Mano Lentyna“, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurios principai detalizuojami TELE2 tinklalapyje www.tele2.lt. Vartotojas, norėdamas naudotis „Mano Lentyna“ mobiliąja programėle privalo patvirtinti, kad sutinka su Naudojimosi taisyklėmis.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą/-as prekę/-es ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „Mano Lentyna“ mobiliosios programėlės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Vartotojas turi teisę pirkti prekes „Mano Lentyna“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas negali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jei įsigijo prekes arba paslaugas elektroniniame formate (e.knygas, mobilias aplikacijas). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio nuostatomis, Pirkėjas negali per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto gavimo dienos pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas (technines priemones), įskaitant ir įsigytas prekes elektroniniame formate.

5. Vartotojo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, o perdavimo atveju išlieka atsakingas už tokių trečiųjų asmenų veiksmus Pirkėjo vardu (prisijungimo duomenimis).
5.3. Pirkėjas, naudodamasis „Mano Lentyna” mobiliąja programėle, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų mobilioje programėlėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Tele2 teisės
6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti mobiliosios programėlės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti naudotis mobiliąja aplikacija.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti mobiliosios programėlės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

7. Tele2 įsipareigojimai
7.1. Tele2 įsipareigoja šiose Taisyklėse ir programėlėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Vartotojui galimybę naudotis „Mano Lentyna” paslaugomis.
7.2. Tele2 įsipareigoja gerbti Vartotojo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą mobilioje programėlėje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus dėl privalomo tokių duomenų atskleidimo.
7.3. Pardavėjas, Pirkėjui pranešus, kad gavo nekokybišką prekę, privalo arba nedelsiant atsiųsti naują nuorodą į kokybišką prekę arba, jei toks atsiuntimas negalimas, kompensuoti Pirkėjo už nekokybišką prekę sumokėtą kainą.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos mobilioje programėlėje nurodomos eurais su PVM.
8.2. Vartotojas atsiskaito už prekes 1) Pardavėjui nuskaitant mokėjimo sumą nuo Pirkėjo nurodytos išankstinio mokėjimo paslaugos PILDYK sąskaitos, jei Pirkėjas yra PILDYK klientas; 2) Pirkėjui apmokant TELE2 sąskaitą, pateikiamą Vartotojo ir TELE2 sudarytos mėnesinio mokėjimo paslaugų sutarties pagrindu bei tvarka.

9. Prekių pristatymas
9.1. Prekės atsiunčiamos į vartotojo mobilųjį įrenginį.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1. Šioje mobiliojoje programėlėje pateiktos prekės nėra UAB Tele2 produktai, UAB Tele2 neprisiima jokios atsakomybės už jų tinkamą veikimą ar atitikimą konkretaus vartotojo poreikiams, išskyrus tas programėlės, prie kurių yra prierašas Tele2 LT.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad mobiliojoje programėlėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už prisijungimui prie Google Play naudojamų duomenų teisingumą.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia mobiliąja programėle.
11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.
11.4. Tele2 atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti „Mano Lentyna” mobiliojoje programėlėje įvairias akcijas.
12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

13. Apsikeitimas informacija
13.1. Visi klausimai ir pastabos yra teikiamos trumpuoju telefono numeriu 117.

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka